Speedo Masters Finland on perustettu

Speedo Masters Finland on re­kis­te­röi­ty yh­dis­tys ja sen koti­paik­ka on Lah­ti. Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu syys­kuun 17. päi­vä­nä vuon­na 2013. Seu­ran kie­li on suo­mi. Seu­ran toi­min­ta-alu­ee­na on Suo­mi. Speedo Masters Finland ry:n tar­koi­tuk­se­na on edis­tää masters-uin­tia ja le­vit­tää masters-uin­nin har­ras­tus­ta, ko­hot­taa jä­sen­ten­sä fyy­sis­tä kun­toa ja ter­veyt­tä sekä he­rät­tää heis­sä oi­ke­aa ur­hei­lu­hen­keä ja py­sy­vää har­ras­tus­ta masters-uin­tiin.

Tar­koi­tuk­sen­sa to­teut­ta­mi­sek­si seu­ra jär­jes­tää har­joi­tus- ja val­men­nus­ti­lai­suuk­sia, an­taa tie­to­puo­lis­ta ope­tus­ta, toi­meen­pa­nee kil­pai­lu­ja ja lei­re­jä, näy­tök­siä, kurs­se­ja ja juh­lia. Seu­ra kiin­nit­tää eh­do­tuk­sil­la, ano­muk­sil­la ja aloit­teil­la vi­ran­o­mais­ten ja mui­den yh­tei­sö­jen huo­mi­o­ta lii­kun­ta­ky­sy­myk­siin sekä vai­kut­taa oma­toi­mi­ses­ti lii­kun­nan ke­hit­tä­mi­seen ja tar­peel­lis­ten har­joi­tus­paik­ko­jen ja -vä­li­nei­den hank­ki­mi­seen ja hoi­ta­mi­seen. Seu­ra edis­tää lii­kun­nan avul­la tasa-ar­voa ja su­vait­se­vai­suut­ta sekä tu­kee kult­tuu­rien mo­ni­nai­suut­ta ja ym­pä­ris­tön kes­tä­vää ke­hi­tys­tä. Mot­to­nam­me on: tree­naa ja kil­pai­le to­sis­sa­si, mut­ta älä otsa ry­pys­sä

Speedo Masters Finland on Suo­men Uima­lii­ton jä­sen 1.1.2014 al­ka­en. 

Uimarit
 1. Ari Ai­lio, 2014, 2015, 2016, 2017
 2. Pet­ri Heik­ki­lä, 2015, 2016, 2017
 3. Kari Hil­tu­nen, 2015, 2016, 2017
 4. Pet­te­ri Kär­käs, 2014, 2015, 2016, 2017
 5. Ilk­ka Lah­ti, 2015, 2016, 2017
 6. Timo Leikkanen, 2014, 2015, 2016, 2017
 7. Tuo­mas Lähdetluoma, 2014, 2015, 2016, 2017
 8. Tero Mat­ka­nie­mi, 2014, 2015, 2016, 2017
 9. Ta­pio Mäki­talo, 2014, 2015, 2016, 2017
 10. Jari Myllyperkiö, 2014, 2016, 2017
 11. Kim Oh­to­nen, 2014, 2015, 2016, 2017
 12. Tep­po Paa­ja­nen, 2014, 2015, 2016, 2017
 13. Kai Pou­ta­nen, 2014, 2015, 2016, 2017
 14. Tom­my Rund­gren, 2014, 2015, 2016, 2017
 15. Aki Sirk­ka, 2014, 2015, 2016, 2017
 16. Lari Sirnelä, 2014, 2015, 2016, 2017
 17. Mik­ko Soi­ni, 2014, 2015, 2016, 2017
 18. Pek­ka Särkiö, 2014, 2015, 2016, 2017
 19. Frans Veck, 2014, 2015, 2016, 2017
 20. Jaani Vir­ta­nen, 2014, 2015, 2016, 2017
 21. Jan­ne Vir­ta­nen, 2014, 2015, 2016, 2017
 22. Kari Väi­sä­nen, 2014, 2015, 2016, 2017
Yhteystiedot

speedo.masters.finland@gmail.com

Uusi Lah­ti 20.11.2013

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015