Petri Heikkilä

Lahti

Syn­ty­nyt: 1960
Ikä­sar­ja: 55–59 vuot­ta
Pi­tuus: 181 cm
Pai­no: 82 kg
Asuin­kau­pun­ki: Lah­ti

Uintia Kemissä ja Lahdessa

Aloi­tin uin­nin opet­te­lun 60-lu­vun lo­pul­la Ke­mis­sä. Tuon ajan tyy­liin har­ras­tin lii­kun­taa moni­puo­li­ses­ti ka­ve­ri­poru­kas­sa, mut­ta uin­ti oli ai­nut laji mis­sä kil­pai­lin noin 10-vuotiaasta läh­tien. Mei­dän koko per­he osal­lis­tui uin­ti­toi­min­taan: mi­nun li­säk­si kaik­ki kol­me pik­ku­vel­jeä oli­vat mu­ka­na Ke­min Uima­seu­ran har­joi­tuk­sis­sa, isä val­men­si, ja äiti toi­mi huol­to­jou­kois­sa. Ke­min uima­hal­lis­sa oli var­sin hy­vät har­joit­te­lu­olo­suh­teet, mitä nyt vii­leä al­las­vesi vä­lil­lä kiu­sa­si, meil­lä­kin oli tree­nin puo­li­vä­lis­sä usein sau­na­tau­ko jä­sen­ten verryttämiseksi. Eri uin­ti­tek­nii­kois­ta muut pait­si per­hos­uin­nin opin hel­pos­ti, kun­nes per­ho­nen­kin löy­tyi pik­ku­al­taas­ta. Pik­ku­al­las oli juu­ri so­pi­van mit­tai­nen per­hos­uin­nin opet­te­luun.

70-lu­vun alus­sa uin­ti oli suo­sit­tu har­ras­tus Ke­mis­sä, ja tu­lok­si­a­kin syn­tyi. Vuon­na 1974 Ke­min Uima­seu­ra oli ikä­kau­si­kil­pai­lun lop­pu­tu­lok­sis­sa kaik­kien Suo­men Uima­seu­ro­jen vä­li­ses­sä ki­sas­sa toi­nen, heti yli­voi­mai­sen yk­kö­sen Ou­lun Uima­seu­ran jäl­keen. Aika hyvä saa­vu­tus pik­ku­kau­pun­gin Uima­seu­ral­le. Ke­min Uima­seu­ran edus­ta­ja­na osal­lis­tuin uima­kil­pai­lui­hin eripuolilla Suo­mea, ja usei­ta ker­to­ja osal­lis­tuim­me myös Pohjois-Ruot­sin lähi­kau­pun­geis­sa jär­jes­tet­tä­viin ki­soi­hin. Ai­no­at uin­ti­uran maa­ot­te­lu­e­dus­tuk­set osui­vat koh­dal­le­ni vuo­si­na 1975 ja -76, kun pää­sin edus­ta­maan Pohjois-Suo­mea Ka­lot­ti­maa­ot­te­luun Pohjois-Ruot­sin ja Pohjois-Nor­jan edus­ta­jia vas­taan.

Vuon­na 1976 per­heem­me muut­ti Lah­teen, mis­sä jat­koin uin­ti­har­ras­tus­ta Lah­den Uima­seu­ran ri­veis­sä. Sa­mas­sa ryh­mäs­sä har­joit­te­li­vat myös tuon ajan Suo­men kär­ki­ui­ma­rei­hin lu­keu­tu­neet Ilk­ka Lah­ti ja Vil­le Perilä. Meil­lä oli peri­aat­tees­sa kah­det päi­vit­täi­set uin­ti­tree­nit, mut­ta aamu-uinisena ja laiskahkona har­joit­te­li­ja­na en kou­lu­ai­koi­na osal­lis­tu­nut aamu-uin­tei­hin. Niin­pä me­nes­tys­kin jäi kes­kin­ker­tai­sek­si. Pa­ras yk­si­lö­laji­suo­ri­tus oli vii­mei­se­nä nuor­ten sar­ja­vuo­te­na P-17-sar­jas­sa voit­ta­ma­ni Suo­men mes­ta­ruus 200 m pepessä. Sään­nöl­li­nen tree­naa­mi­nen päät­tyi mo­ti­vaa­ti­on lo­pah­ta­es­sa ar­mei­ja­vuo­teen -78 -79. Vie­lä muu­ta­man vuo­den osal­lis­tuin LaUS:n vies­ti­jouk­ku­ees­sa SM-ki­soi­hin. Hy­vän po­ru­kan an­si­os­ta voi­tim­me usei­ta ylei­sen sar­ja Suo­men Mes­ta­ruuk­sia vies­teis­sä, jois­sa Illen, Vil­len ja it­se­ni li­säk­si ui­vat Jor­ma Lap­pa­lai­nen ja vel­je­ni Lau­ri. Vii­mei­set ylei­sen sar­jan uin­ti­ki­sat kä­vin vuon­na 1981.

Kymmenen vuotta masters-uintia

Sit­ten tu­li­kin pit­kä tau­ko, uin­ti jäi, ja muun­kin­lai­nen lii­kun­ta oli vä­häis­tä yli pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan. Kun­nes keski-iän kyn­nyk­sel­lä huo­ma­sin yleis­kun­non ra­pau­tu­neen ja ta­ju­sin, että jo­tain tarttis teh­dä kun­non ko­hen­ta­mi­sek­si. Luon­te­va laji­va­lin­ta oli uin­ti, joka so­pii kai­ken­i­käis­ten ja -kun­tois­ten har­ras­tuk­sek­si. Al­kuun tree­ni­mää­rät oli­vat vä­häi­siä. Yh­den kilo­met­rin ui­mi­nen yh­des­sä tree­nis­sä tun­tui ma­ra­ton­mat­kal­ta. En­sim­mäi­siin masters-uin­ti­ki­soin osal­lis­tuin vuon­na 2005 Godbyssä Lah­den Uima­seu­ran edus­ta­ja­na. Sii­tä läh­tien olen osal­lis­tu­nut vuo­sit­tain vä­hin­tään yh­teen masters-mes­ta­ruus­ki­saan, nyt siis 10 vuo­den ajan.

Kun lah­te­lai­nen masters-uin­tiin kes­kit­ty­nyt Speedo Masters Finland pe­rus­tet­tiin rei­lu vuo­si sit­ten oli luon­te­vaa pyr­kiä Speedon ri­vei­hin, jol­loin myös vies­ti­uin­nit tu­li­vat mu­kaan kil­pai­lu­oh­jel­mis­toon.  Ny­kyi­sin tree­naan uin­tia pari ker­taa vii­kos­sa, ja 1-2 ker­taa vii­kos­sa sa­lia tai jo­tain muu­ta lii­kun­taa. Lah­den uima­hal­lien ti­lan­ah­tau­den vuok­si har­joit­te­lu­al­taa­na useim­mi­ten Lah­den naa­pu­ri­kun­nan Hol­lo­lan tai työ­paik­ka­kun­ta Jär­ven­pään uima­hal­li.

Aloi­tin uin­nin 10 vuotiaana, ja har­ras­tus jat­kui 10 vuo­den ajan. Sen jäl­keen pit­kä – nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan mit­tai­nen tau­ko – sään­nöl­li­ses­tä lii­kun­nas­ta ve­rot­ti pe­rus­kun­toa. Mut­ta kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa lii­kun­taa. Nyt keski-ikäi­se­nä mie­he­nä olen har­ras­ta­nut uin­tia toi­set 10 vuot­ta. Pää­mo­ti­vaa­ti­on läh­tee­nä on omas­ta kun­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen ja arki­as­ka­reis­sa pa­rem­min jak­sa­mi­nen. Kil­pai­lut tuo­vat mu­ka­van lisä­maus­teen ja lisä­mo­ti­vaa­ti­on har­joit­te­luun. Seu­raa­va as­kel omal­la koh­dal­la voi­si olla jot­kut kan­sain­vä­li­set Masterskisailut. Lon­toon masters-EM-ki­sat 2016?

“Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa lii­kun­taa.”

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015