Lyhyen radan masters-mestaruuskilpailut Oulussa

30.3.2015

Spee­do Mas­ters Fin­land osal­lis­tui vii­kon­lop­pu­na Ou­lus­sa jär­jes­tet­tyi­hin ly­hy­en ra­dan mas­ters-mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin. Mai­ni­os­ti su­ju­neet jär­jes­te­lyt tar­joi­si­vat osal­lis­tu­jil­le mu­ka­van vii­kon­lo­pun ja ne sii­vit­ti­vät ui­ma­rei­ta ko­mei­siin suo­ri­tuk­siin. Spee­do Mas­ters Fin­land on­nit­te­lee Raa­kel Luo­toa ja Suvi Pulk­kis­ta lois­ta­vis­ta tu­lok­sis­ta. Luo­to ylsi kol­meen EE-tu­lok­seen ja lä­hes ME-tu­lok­seen. Hä­nen ai­kan­sa 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa jäi maa­il­man­en­nä­tyk­ses­tä ai­nos­taan 5 sa­das­osa­se­kun­tia.

Lah­den Ka­le­van Ma­rit­ta Kur­ki saa­vut­ti kol­me mes­ta­ruut­ta ja yh­den SE-ajan.  14 Spee­do Mas­ters Fin­lan­din mas­ters-ui­ma­ria saa­vut­ti yh­teen­sä 29 mes­ta­ruut­ta, yh­den PE-tu­lok­sen ja 7 SE-tu­los­ta eri ikä­luo­kis­sa.

Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­seen ylsi Spee­do Mas­ters Fin­lan­din yli 50-vuo­ti­ai­den 4 x 100 met­rin va­paa­uin­ti­vies­ti­jouk­kue. En­nä­tys­jouk­ku­ees­sa ui­vat Kim Oh­to­nen, Ta­pio Mäki­talo, Pet­ri Heik­ki­lä ja Ilk­ka Lah­ti.

Pet­ri Heik­ki­lä saa­vut­ti hen­ki­lö­koh­tai­set SE-tu­lok­set 55-vuo­ti­ai­den 100 met­rin ja 200 met­rin per­hos­uin­neis­sa. Ilk­ka Lah­ti, taka­vuo­sien ylei­sen sar­jan mo­nin­ker­tai­nen Suo­men mes­ta­ri ja Lah­den ly­se­on poi­ka, ui SE-tu­lok­sen nyt 55-vuo­ti­ai­den mies­ten 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa.

Ma­rit­ta Kur­ki saa­vut­ti 60-vuo­ti­ai­den nais­ten en­nä­tyk­sen 400 met­rin va­paa­uin­nis­sa. Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Jan­ne Vir­ta­nen ui 50-vuo­ti­ai­den SE-ajan 100 met­rin seka­uin­nis­sa.

Lah­te­lais­ten SE-sar­jaa täy­den­net­tiin vies­ti­uin­neil­la. 50-vuo­ti­ai­den 4 x 50 met­rin va­paa­uin­ti­vies­ti­jouk­ku­ees­sa ui­vat Ilk­ka Lah­ti, Ta­pio Mäki­talo, Pet­ri Heik­ki­lä ja Jaa­ni Vir­ta­nen. Sa­man ikä­luo­kan 4 x 50 seka­uin­ti­vies­tiä vei­vät en­nä­tys­vauh­dil­la Kari Väi­sä­nen, Kim Oh­to­nen, Pet­ri Heik­ki­lä ja Ilk­ka Lah­ti.

En­nä­tys kir­jat­tiin myös 30-vuo­ti­ai­den 4 x 100 met­rin va­paa­uin­ti­vies­tis­sä jouk­ku­eel­la Frans Veck, Kai Pou­ta­nen, Tuo­mas Läh­det­luo­ma ja Lari Sir­ne­lä. En­nä­tys­mies­ten li­säk­si kii­tet­tä­viin tu­lok­siin ja mes­ta­ruuk­siin yl­si­vät myös  per­hos­ui­ma­ri Tep­po Paa­ja­nen ja sel­kä­ui­ma­ri Mik­ko Soi­ni. 

Pis­te­ti­las­tos­sa Spee­do Mas­ters Fin­land oli suur­ten seu­ro­jen jäl­keen 4:s. Mi­ta­li­ti­las­tos­sa seu­ra oli 4:s. Suo­men Uima­liit­to pal­kit­si Tero Mat­ka­nie­men vuo­den mas­ters-ui­ma­rik­si. Pe­rus­te­lu­na va­lin­nal­le oli pit­kä­ai­kai­nen toi­min­ta uin­ti­ur­hei­lun ja tal­vi­uin­nin hy­väk­si.

Ki­sat on ohi! Kai Pou­ta­nen (vas.) hy­myi­lee syys­tä: hän pai­ne­li 100 met­riä va­paa­uin­tia en­sim­mäi­sen ker­ran alle mi­nuu­tin. Kuva: Mika Ruu­su­nen

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015