Pitkän radan masters-mestaruuskilpailut Tikkurilassa

Speedo Masters Finlandin ui­ma­rit ui­vat Tik­ku­ri­las­sa Van­taal­la pi­de­tyis­sä pit­kän ra­dan masters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa 25.-27.10.2013. Kisa­ta­pah­tu­miin voi perhetyä laa­jem­min Uima­lii­ton ar­tik­ke­lis­ta ”Kol­me päi­vää ui­tiin, lo­puk­si Cetus voit­ti”.

Seu­ran ui­ma­reis­ta Jan­ne Vir­ta­nen pa­ran­si ni­mis­sään ol­lut­ta Poh­jois­mai­den en­nä­tys­tä 100 met­rin sel­kä­uin­nis­sa. Ensi vuon­na, kun Vir­ta­sen sar­ja vaih­tuu, on syy­tä olet­taa, että mo­net kan­sal­li­set, poh­jois­mai­set, Eu­roo­pan ja jopa maa­il­man­en­nä­tyk­set kir­ja­taan hä­nen toi­mes­taan uu­sik­si.

Lä­hel­lä PE-tu­los­ta oli launtaina myös Tom­my Rund­gren. Hä­nen ai­kan­sa 200 met­rin seka­uin­nis­sa uu­pui vain muu­ta­man kym­me­nyk­sen voi­mas­sa ole­vas­ta en­nä­tys­tu­lok­ses­ta. Hie­non suo­ri­tuk­sen pal­kin­to­na oli kui­ten­kin uusi Suo­men en­nä­tys. Tero Mat­ka­nie­mi ui SE-tu­lok­sen lau­an­tai­na 100 met­rin rin­ta­uin­nis­sa. Hä­nel­lä PE-tu­los jäi kui­ten­kin 1,2 se­kun­nin pää­hän.

Frans Veck osoit­ti kil­pai­luis­sa tyh­jen­tä­väs­ti sen, kuin­ka hän on muut­tu­mas­sa pit­kän mat­kan ui­ma­ris­ta oi­val­li­sek­si sprint­te­rik­si. Kak­si mes­ta­ruut­ta ja lu­pauk­sia an­ta­vat ajat ilah­dut­ti­vat seu­ra­ka­ve­rei­ta.

Pet­te­ri Kär­käs.

Työ­vuo­ro­jen vä­lis­sä per­hos­tele­mas­sa pii­pah­ta­nut Pet­te­ri Kär­käs ui ho­pe­al­le 100 met­rin per­hos­uin­nis­sa hä­nel­le kui­ten­kin kes­kin­ker­tai­sel­la tu­lok­sel­la. Kai Pou­ta­nen esit­ti su­la­vaa uin­tia. Täl­lä ker­taa, en­nen lo­pul­lis­ta läpi­mur­toa, vauh­ti riit­ti pis­te­si­joil­le.

Kai Pou­ta­nen.

Lau­an­tain ilta­jak­son päät­teek­si pi­det­tiin seu­ran syys­ko­kous. Ryh­mään liit­tyi sun­nun­taik­si myös Kari Väi­sä­nen, taka­vuo­sien seka­uin­ti­mes­ta­ri. Väi­sä­sen pa­luu­ta al­taa­seen jou­du­taan odot­ta­maan kär­si­väl­li­ses­ti ke­vään ly­hy­en ra­dan masters-mes­ta­ruus­ki­soi­hin asti.

Speedo Masters Finlandin ui­ma­rit kiit­tä­vät kil­pa­kump­pa­nei­taan ryh­dik­kääs­tä ja rehdikkäästä kisa­vii­kon­lo­pus­ta! Tsemppiä syk­syn tree­nei­hin! Ui­ma­rit kiit­tä­vät myös Lah­den Ka­le­vaa men­neis­tä vuo­sis­ta ja vuo­si­kym­me­nis­tä. Seu­ras­sa on ol­lut hyvä kas­vaa, ai­kuis­tua ja van­he­ta ar­vok­kaas­ti. Tik­ku­ri­lan-ki­sois­sa LaKa:n jouk­ku­ees­sa ui­neet edus­ta­vat 1.1.2014 al­ka­en Speedo Masters Fin­lan­dia.

Speedo Masters Finland taisteli, mies kertoo Facebookissa

Tom­my Rund­gren:Masters SM-uin­nit ta­ka­na ja ihan hy­vät on fii­lik­set. 6 start­tia ja 6 kul­taa, jois­ta 200 m seka­uin­nis­sa ikä­sar­jan (45-49 v.) uusi SE. Vii­mei­nen vies­ti jäi kes­ken kun Tero Mat­ka­nie­mi re­väyt­ti poh­keen­sa vies­ti­vaih­don pon­nis­tuk­ses­sa. Nyt vaan toi­vo­taan ”körmylle” pi­kais­ta pa­ra­ne­mis­ta. Jan­ne Vir­ta­nen ui ko. vies­tin avauosuudella 100 m sel­kä­uin­nin uu­den PE:n, jos­ta isot on­nit­te­lut.

It­sel­lä jäi nyt 100 m per­hos­uin­ti (30 vuo­den tauon jäl­keen) vies­tis­sä ui­mat­ta Te­ron louk­kaan­tu­mi­sen ta­kia, mut­ta ur­hei­lus­sa vä­lil­lä sat­tuu ja ta­pah­tuu. Tuon vies­tin PE:n rik­ko­mi­nen tai ai­na­kin sen yrit­tä­mi­nen siir­tyi sa­mal­la seu­raa­vaan ker­taan.

Omat pää­la­jit 50 ja 100 m va­paa­uin­nit oli tu­los­ta­sol­taan kes­kin­ker­tai­set, mut­ta sitä osa­si ehkä odot­taa­kin il­man her­kis­te­ly­jä. Hyvä fii­lis jäi kui­ten­kin 50 m per­hos­uin­nis­sa ja em. 200 m seka­uin­nis­ta sekä hie­nos­ta vii­kon­lo­pus­ta Te­ron, Jan­nen, Kai Pou­ta­sen sekä Frans Vec­kin kans­sa. Kii­tos taas ukoil­le! Seu­raa­vat ki­sat ui­daan­kin sit­ten uu­den Speedo Masters Finland seu­ran ni­mis­sä ensi vuo­den puo­lel­la. Nyt viik­ko hie­man pa­lau­tel­laan ja sen jäl­keen tiuk­kaa tree­niä koh­ti uu­sia haas­tei­ta.

Speedo Masters Finlandin tulokset pitkän radan masters-mestaruuskilpailuissa
Info

“Kii­tos kil­pa­kump­pa­neil­le ryh­dik­kääs­tä ja reip­paas­ta kisa­vii­kon­lo­pus­ta!”

(Ete­lä-Suo­men Sa­no­mat 1.11.2013) Tot­ta on, että Lah­teen tuli ki­so­jen ai­noa PE-tu­los. Ot­si­koin­ti kui­ten­kin häm­men­si Jan­ne Vir­ta­sen, kos­ka en­nä­tys­aika ei ol­lut vaa­ti­mat­to­man mie­hen mie­les­tään ot­si­kon ar­voi­nen.

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015