Onnea 10-vuotiaalle Tuusulan Uimaseuralle!

Mar­ras­kuun 27. päi­vä­nä 2003 Vesa Rei­nik­ka­la ja 17 uin­nis­ta sekä paik­ka­kun­nan ra­ken­teil­la ol­lees­ta uima­hal­lis­ta kiin­nos­tu­nut­ta ko­koon­tui­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen uima­seu­ran pe­rus­ta­mis­ta var­ten.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den jäl­keen pää­tet­tiin ava­ta seu­ran pe­rus­ta­mis­ko­kous San­na Ker­vi­sen joh­dol­la. Sa­ma­na il­ta­na kel­lo 20.25 Kes­ki-Uu­del­le­maal­le oli pe­rus­tet­tu uusi uima­seu­ra, Tuu­su­lan Uima­seu­ra (TuUS). Seu­ran en­sim­mäi­sek­si pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Vesa Rei­nik­ka­la. Hal­li­tuk­sen jä­se­nik­si va­lit­tiin Eeva-Lii­sa Alas­jär­vi, Tar­ja Ko­lo­mai­nen, Pek­ka Lat­va-Puk­ki­la, Eli­na Rai­jas, Maa­rit Ve­nes­mä­ki ja Päi­vi Väis­tö.

Spee­do Mas­ters Fin­land on ha­vain­nut, että Tuu­su­lan Uima­seu­ran vuo­si­kym­me­neen mah­tuu lu­ke­ma­ton mää­rä ar­vok­kai­ta ih­mi­siä, ta­pah­tu­mia ja ti­lai­suuk­sia, pää­tök­siä ja suun­nit­te­lua. Mie­leen­pai­nu­vas­ti on huo­mat­tu, että TuUS:n te­ke­mi­set ei­vät on­nek­si ole ra­joit­tu­neet ka­pe­as­ti pel­käs­tään ur­hei­luun ja lii­kun­taan, vaan seu­ra on to­teut­ta­nut laa­ja-alais­ta kult­tuu­ri­teh­tä­vää: jär­jes­te­tyt ja va­paa­muo­toi­set ih­mis­ten koh­taa­mi­set ovat syn­nyt­tä­neet sel­lais­ta rik­kaut­ta, jota ei mi­ta­ta eu­rois­sa eikä mi­ta­leis­sa.

Osoi­tuk­se­na seu­ran ke­hit­ty­mis­tah­dos­ta ovat ol­leet ak­tii­vi­set yh­tey­det Tuu­su­lan ra­jo­jen ulko­puo­lel­le. Esi­merk­ki­nä ol­koon se­kin, että 6.11.2013 seu­ra pyy­si kaut­ta ai­ko­jen Suo­men no­peim­man ui­ma­rin Ari-Pek­ka Liuk­ko­sen val­men­ta­jan Mar­ko Mal­ve­lan sel­vit­tä­mään uin­ti­val­men­nuk­sen nyky­vir­tauk­sia. Myö­häi­se­nä il­ta­na pai­kal­la oli 18 ui­ma­ria ja 4 val­men­ta­jaa ka­me­roi­neen ja iPa­dei­neen. Epäi­le­mät­tä tämä ti­lai­suus jät­ti vai­kut­ta­van jäl­jen seu­ran val­men­nus­toi­min­taan.

Huumori on aseemme!

Vii­me vuo­si­na ur­hei­lus­sa on alet­tu ylis­tää niin sa­not­tu­jen lökä­pök­sy­la­jien ilois­ta asen­net­ta. On voi­tu kuul­la, että esi­mer­kik­si lumi­lau­tai­lu­mes­ta­rit tu­le­vat ki­soi­hin pel­käs­tään pi­tä­mään haus­kaa.

Lökä­pök­sy­la­jin piir­tei­tä on kai­kel­la kun­ni­oi­tuk­sel­la näh­tä­vis­sä myös mas­ters-uin­nis­sa. Moni uin­ti­ki­sois­sa käy­nyt on saat­ta­nut hie­rais­ta sil­mi­ään näh­des­sään ai­don TuUS-Dal­to­nin. Nais­väki tun­nis­taa hy­vän­tuu­li­sen TuUS-Dal­to­nin ul­jaas­ta ulko­muo­dos­ta mut­ta mah­dol­li­ses­ti myös pe­ruu­kis­ta, rai­dal­li­sis­ta uima­hou­suis­ta ja kyl­py­ta­kis­ta. Uin­ti on dal­to­neil­le pait­si mel­ko va­ka­vas­ti otet­ta­va har­ras­tus, niin osal­le heis­tä se on myös ryh­mä ren­tou­tu­mi­seen ja haus­kan­pi­toon.

TuUS-Dal­to­nei­den his­to­ria juon­taa elo­kuu­hun 2011, jol­loin Ce­tuk­sen täh­ti­ui­ma­ri Jo­han­na Kara kom­men­toi ete­län lei­ril­lä otet­tua valo­ku­vaa. Ku­vas­sa mel­kein pi­tuus­jär­jes­tyk­seen aset­tau­tu­neet Tuu­su­lan mas­ters-ui­ma­rit sai­vat luon­neh­din­nan ”Tuu­su­lan Dal­to­nit”. TuUS-Dal­to­nit oli si­ten syn­ty­nyt ja se viet­ti vast­i­kään 2-vuo­tis­synt­tä­rei­tä.

Spee­do Mas­ters Fin­land on­nit­te­lee 10-vuo­ti­as­ta tai­val­taan juh­li­vaa uima­seu­raa ja sen hy­vin epä­vi­ral­lis­ta TuUS-Dal­to­nit-ryh­mää!

Lii­kun­ta­kult­tuu­rin moni­puo­li­sen si­vis­tys­i­han­teen si­säis­tä­nyt yh­teyk­sien te­ki­jä Juk­ka Va­ta­nen naut­ti­mas­sa me­rel­li­ses­tä mai­se­mas­ta Suo­men Uin­ti­gaa­las­sa Suo­men­lah­del­la 21.12.2012.

“Lu­ke­ma­ton mää­rä ar­vok­kai­ta ih­mi­siä, ta­pah­tu­mia ja ti­lai­suuk­sia, pää­tök­siä ja suun­nit­te­lua.”

”Tuu­su­lan Dal­to­nit” siel­lä jos­sa­kin. Ai­na­kin Kim­mol­la, toi­nen vas., on pääl­lään Spee­do-uima­hou­sut. Res­pect.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015