Triathlonistit masters-uintileirillä Pajulahdessa

28.11.2014

Spee­do Mas­ters Fin­land jär­jes­ti mas­ters-uin­ti­lei­rin Paju­lah­den lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa 14.-16.11.2014. Mu­ka­na oli nyt myös 10 tri­ath­lo­nis­tia, jot­ka ui­vat hi­taam­pien ui­ma­rien ryh­mäs­sä omil­la ra­doil­laan (2 ra­taa) hie­man rää­tä­löi­ty­jä oh­jel­mia. Ui­ma­rei­ta oli kaik­ki­aan 41 ja li­säk­si 3 val­men­ta­jaa. Ui­ma­reis­ta 10 osal­lis­tui tek­niik­ka­ryh­mään ja lo­put kah­teen eri­ta­soi­seen uin­ti­ryh­mään.

Lei­rin aluk­si jär­jes­tet­tiin mah­dol­li­suus kyn­nys­tes­tiin, jos­sa ui­ta­va sar­ja oli 10×50 met­riä, joka so­vel­tuu nor­maa­lis­ti ui­ta­vaa 10×100 met­rin sar­jaa pa­rem­min mas­ters-ui­ma­reil­le. IN­BO­DY-ke­hon­koos­tu­mus­tes­tiin­kin osal­lis­tui 13 ui­ma­ria. Kos­ka lei­ril­lä oli mu­ka­na ensi ker­ran näin­kin mon­ta tri­ath­lo­nis­tia, saa yksi heis­tä Tirk­ko­sen Kai­sa ker­toa seu­raa­vas­sa ko­ke­muk­si­aan lei­ris­tä sekä ensi­ker­ta­lai­sen että tri­ath­lo­nis­tin sil­min. Seu­raa­va vii­kon­lop­pu­lei­ri jär­jes­te­tään jo 6.-8.2.2015 Paju­lah­des­sa ja se on jo täy­teen va­rat­tu, myös vara­si­joil­la on jo 5-6 tri­ath­lo­nis­tia. Hel­mi­kuun lei­rin tee­ma­na on va­paa­uin­ti ja tuol­loin on mah­dol­li­suus myös tek­niik­ka­ku­vauk­seen.

Leirikokemuksia ensikertalaisen silmin

Osal­lis­tuin elä­mä­ni en­sim­mäi­sel­le uin­ti­lei­ril­le Paju­lah­des­sa 14.-16.11. Il­mei­ses­ti jos­sain en­sim­mäi­sen tri­ath­lon-kau­den jäl­kei­ses­sä in­nos­tuk­sen huu­mas­sa ky­se­lin elo­kuus­sa Vir­ta­sen Jan­nel­ta, pär­jäi­si­kö täl­lai­nen aloit­te­le­va tri­ath­lo­nis­ti mu­ka­na lei­ril­lä. Jan­ne va­kuut­te­li, että pär­jään mai­ni­os­ti, jo­ten ei­kun il­moit­tau­tu­mi­nen si­sään. Niin­hän se lei­ri­vii­kon­lop­pu koit­ti ja heti vii­kon­lo­pun al­ka­jai­sik­si tu­tus­tuin pa­riin Jy­väs­ky­lä­läi­seen mas­ters-ui­ma­riin, kun poi­min hei­dät kyy­tiin ja sit­ten au­ton nok­ka koh­ti Paju­lah­tea. Paju­lah­des­sa ma­joit­tau­duim­me ho­tel­li­huo­nei­siin ja sen jäl­keen lei­ri al­koi lu­paa­vas­ti olen­nai­sel­la, eli ruo­kai­lul­la :).

Per­jan­tai-il­ta­na koit­ti en­sim­mäi­nen uin­ti­tree­ni. Hie­man jän­nit­ti että mitä on­kaan tu­los­sa ja py­syy­kö sitä mu­ka­na. Jo­kais­ta uin­ti­tree­niä edel­si 15 mi­nuu­tin oh­jat­tu ve­nyt­te­ly. Täs­tä sai heti eväi­tä li­sät­tä­väk­si omaan arki­har­joit­te­luun. Lii­an usein on tul­lut vain hy­pät­tyä suo­raan al­taa­seen il­man min­kään­lais­ta ve­nyt­te­lyä tai val­mis­tau­tu­mis­ta…

Uin ryh­mäs­sä 2 eli ns. hi­taam­pien mas­te­rei­den ryh­mäs­sä. Ase­tuim­me uin­ti­ra­doil­le vauh­din mu­kaan, suun­nil­leen sa­man­vauh­ti­sia sa­mal­le ra­dal­le. Ai­na­kin omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni jako on­nis­tui mai­ni­os­ti, har­joi­tuk­set su­jui­vat ra­dal­la­ni hy­väs­sä yh­teis­ym­mär­ryk­ses­sä ja so­pi­vis­sa vauh­deis­sa. Har­joi­tuk­siin läh­det­tiin no­peim­mat edel­lä, jo­ten har­joi­tuk­set ete­ni­vät su­ju­vas­ti il­man että ke­nen­kään tar­vit­si suu­res­ti jo­no­tel­la tai ohi­tel­la.

Lau­an­tai­na har­joi­tuk­set jat­kui­vat aa­mul­la seu­raa­val­la 1,5h al­las­a­jal­la. Po­ru­kas­sa tree­nit ku­lui­vat kuin sii­vil­lä, eikä kel­loa tul­lut vil­kuil­tua kun kor­kein­taan tiu­kem­mis­sa sar­jois­sa har­joi­tuk­sen lop­pu­puo­lel­la ;). Har­joi­tuk­set oli­vat hy­vin oh­jat­tu­ja ja to­teu­tet­tu jär­ke­väs­ti si­ten, että sar­jat ui­tiin lop­puun no­pe­am­pien ui­ma­rei­den tah­dis­sa ja me hi­taam­mat uim­me sar­jas­ta sen mitä eh­dim­me. Näin kaik­ki pää­si­vät aloit­ta­maan sar­jat yhtä ai­kaa ja myös yh­teis­läh­döt on­nis­tui­vat hy­vin. Koko ajan oli hyvä te­ke­mi­sen mei­nin­ki. Po­ru­kas­sa saa jo­ten­kin enem­män it­ses­tään irti!

Lau­an­tai-il­ta­na oli toi­nen uin­ti­tree­ni ja vie­lä il­lal­la oh­jat­tu fo­am­rol­ler- ja ve­nyt­te­ly­tun­ti. Fo­am­rol­le­rin käy­tös­tä­kin tuli uu­sia ide­oi­ta ko­tiin vie­tä­väk­si. Ja ve­nyt­te­ly on tie­ten­kin aina hy­väk­si….hy­vän tree­ni­päi­vän jäl­keen uni mais­tui ja sun­nun­tai-aa­mu­na koit­ti vii­mei­nen uin­ti­tree­ni. Hy­vän tree­nin ja lou­naan,  sekä lei­rin pää­tös­ti­lai­suu­den jäl­keen ko­tia koh­ti ja hel­mi­kuus­sa koit­ta­vaa seu­raa­vaa uin­ti­lei­riä odot­ta­maan!

Oli kiva huo­ma­ta, että ensi­ker­ta­lai­nen otet­tiin hy­vin mu­kaan ja ko­vas­ti hou­ku­tel­tiin mu­kaan muu­hun­kin mas­ters-toi­min­taan, ku­ten ki­soi­hin ja ulko­maan­lei­reil­le. Kuu­los­taa hy­väl­tä! Tuli myös mon­ta uut­ta tut­ta­vaa, joi­hin var­maan tu­lee tör­mät­tyä jat­kos­sa­kin mas­ters-toi­min­nan pa­ris­sa.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015