Pitkän radan masters-mestaruuskilpailut Jyväskylässä

27.10.2014

Speedo Masters Finlandin syys­kau­si jat­kui 24.-26.10.2014 Jy­väs­ky­läs­sä käy­dyis­sä pit­kän ra­dan masters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa.

Seu­ran ui­ma­rit Pet­ri Heik­ki­lä, Ilk­ka Lah­ti, Tuo­mas Lähdetluoma, Tero Mat­ka­nie­mi, Kai Pou­ta­nen, Tom­my Rund­gren, Aki Sirk­ka, Lari Sirnelä, Frans Veck ja Jan­ne Vir­ta­nen yl­si­vät Jy­väs­ky­läs­sä kah­teen­kym­me­neen mes­ta­ruu­teen ja kol­meen eri ikä­luok­kien SE-tu­lok­seen, jois­ta kak­si syn­tyi vies­ti­uin­neis­sa.

Kak­si­kym­men­tä­jä­se­ni­sen uima­seu­ran kym­me­nes­tä kil­pai­luun osal­lis­tu­neis­ta ui­ma­reis­ta hen­ki­lö­koh­tai­seen SE-tu­lok­seen ylsi  Pet­ri Heik­ki­lä (50–54-vuotiaat), joka pa­ran­si omis­sa ni­mis­sään ol­lut­ta en­nä­tys­tä 100 met­rin per­hos­uin­nis­sa ai­kaan 1.11,30. Kak­si muu­ta SE-tu­los­ta ui­tiin 4 x 50 met­rin seka­uin­ti­vies­tis­sä ja 4 x 50 met­rin va­paa­uin­ti­vies­tis­sä.

Vies­ti­uin­tien li­säk­si seu­ran ur­hei­lul­lis­ta ta­soa ja laa­juut­ta yk­si­lö­suo­ri­tuk­sis­sa ku­vaa se, että 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa Speedo Masters Finland saa­vut­ti vii­den vuo­den vä­lein vaih­tu­vis­sa ikä­luo­kis­sa 4 mes­ta­ruut­ta, 2 ho­pe­a­si­jaa ja jou­kon mui­ta hy­viä si­joi­tuk­sia. Si­ten kuu­des­ta ja­os­sa ol­lees­ta mes­ta­ruu­des­ta (25–54-vuotiaat) ai­no­as­taan kak­si me­ne­tet­tiin niu­kas­ti kil­pai­li­joil­le.

Ki­so­jen ko­vim­man tu­lok­sen ui tuo­re ylei­sen sar­jan EM-prons­si­mi­ta­lis­ti Ari-Pek­ka Liuk­ko­nen. Liuk­ko­nen ui 25–29-vuotiaiden sar­jas­sa uu­den maa­il­man­en­nä­tyk­sen pa­raa­ti­mat­kal­laan 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa. Liuk­ko­sen uusi ME-tu­los kir­ja­taan lu­ke­min 22,34.

Info

Speedo Masters Finlandin uin­ti­sal­do Jy­väs­ky­läs­tä:

Seu­ro­jen vä­li­ses­sä pis­te­kil­pai­lus­sa Speedo Masters Finland oli si­jal­la 4. Cetuksen, Swimming Jy­väs­ky­län ja U-Club Tal­lin­nan jäl­keen. Kaik­ki­aan ki­sois­sa oli 64 seu­raa.

TU­LOK­SET

Lau­an­tain ki­so­jen jäl­keen pi­det­tiin seu­ran syys­ko­kous. Syys­ko­kouk­ses­sa pu­heen­joh­ta­jan nui­jaa hei­lut­ti Kai Pou­ta­nen. Ku­vas­sa Pou­ta­nen (vas.) ja Jan­ne Vir­ta­nen esit­te­le­vät ko­kous­vä­el­le bud­jet­ti­e­si­tys­tä. Tom­my Rund­gren kan­nat­taa esi­tys­tä.

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015