Speedo Masters Finlandille 11 Pohjoismaiden mestaruutta

4.10.2014

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rit Pet­ri Heik­ki­lä, Pet­te­ri Kär­käs, Timo Leik­ka­nen, Tero Mat­ka­nie­mi, Tom­my Rund­gren, Aki Sirk­ka, Lari Sir­niö ja Mik­ko Soi­ni osal­lis­tui­vat per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na mas­ters-uin­nin avoi­miin PM-ki­soi­hin Po­ris­sa. Jouk­ku­een hie­ro­ja­na toi­mi Ari Ai­lio, joka toi­mii nuor­ten mas­ters-ui­ma­rei­den sar­jas­sa voi­tos­ta voit­toon ja en­nä­tyk­ses­tä en­nä­tyk­seen kii­tä­vän hä­meen­lin­na­lai­sen Suvi Pulk­ki­sen val­men­ta­ja­na.

Ho­tel­li­huo­neet ui­ma­reil­le va­ra­si Jan­ne Vir­ta­nen. Kil­pai­lu­sih­tee­ri­nä hän hoi­ti myös il­moit­tau­tu­mi­set. Me­nos­sa mu­ka­na oli­vat kaik­ki seu­ran ui­ma­rit. Kaik­ki ei­vät pääs­set ki­soi­hin, mut­ta he kan­nus­ti­vat jouk­ku­et­ta säh­köi­ses­ti mis­sä oli­vat­kaan. Yh­den­tois­ta mes­ta­ruu­den li­säk­si seu­ran ui­ma­rit saa­vut­ti­vat 6 ho­pea- ja 6 prons­si­ti­laa.

Kah­den päi­vän ja kol­men kil­pai­lu­jak­son saa­vu­tuk­se­na seu­ral­la oli kak­si mas­ters-SE-tu­los­ta. Tom­my Rund­gren (45-49-vuo­ti­aat) pa­ran­si en­nä­tys­tä 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa. Tero Mat­ka­nie­mi (40-44-vuo­ti­aat) kor­ja­si 200 met­rin rin­ta­uin­nin SE-lu­ke­mia rei­lul­la nel­jäl­lä se­kun­nil­la.

En­sim­mäis­tä ker­taa seu­ran sini­val­koi­sis­sa vä­reis­sä kil­pail­leet Pet­ri Heik­ki­lä (50-54) ja Mik­ko Soi­ni (40-44) yl­si­vät ko­mei­siin saav­tuk­siin. Heik­ki­lä saa­vut­ti kol­me mes­ta­ruut­ta ja yh­den ho­pe­a­ti­lan. Soi­ni voit­ti 400 met­rin va­paa­uin­nin ja sai sel­kä- ja per­hos­uin­neis­ta kak­si ho­peis­ta ja yh­den prons­si­sen mi­ta­lin.

Uin­ti­har­ras­tuk­sen­sa uu­del­leen vauh­tiin käyn­nis­tä­nyt Lari Sir­ne­lä (25-29) on no­pe­as­sa kun­nos­sa. Par­haim­mil­laan Sir­ne­lä oli 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa, jos­sa hän saa­vut­ti PM-prons­sia. Pet­te­ri Kär­käs (35-39) ei jät­tä­nyt muil­le mah­dol­li­suuk­sia, kun hän suo­ras­taan ryn­nis­ti 200 met­rin per­hos­uin­nin poh­jois­mai­seen mes­ta­ruu­teen.

Vaik­ka Timo Leik­ka­nen (30-34) ui hy­vän ajan 100 met­rin rin­ta­uin­nis­sa, tämä ei riit­tä­nyt mes­ta­ruu­teen. Avoi­mis­sa PM-ki­sois­sa voit­ta­jak­si ku­ki­tet­tiin ve­nä­läi­nen ui­ma­ri. Ylei­sen sar­jan Suo­men mes­ta­rik­si ak­tii­vi­u­ral­laan 400 met­rin seka­uin­nis­sa ui­nut Aki Sirk­ka (30-34)  kii­ti Po­ris­sa PM-prons­sil­le hä­nel­le ly­hy­el­lä 100 met­rin seka­uin­ti­mat­kal­la.

Spee­do Mas­ters Fin­land oli pe­rin­tei­ses­ti vah­va myös vies­ti­uin­neis­sa. Per­jan­tai­na nuor­ten sar­jas­sa ui­nut jouk­kue Lari Sir­ne­lä, Aki Sirk­ka, Tero Mat­ka­nie­mi ja Tom­my Rund­gren voit­ti mes­ta­ruu­den 4×50 met­rin va­paa­uin­ti­vies­tis­sä. Van­hem­pien poi­kien sa­mas­sa la­jis­sa Mik­ko Soi­ni, Pet­te­ri Kär­käs, Pet­ri Heik­ki­lä ja Timo Leik­ka­nen saa­vut­ti ho­pe­a­ti­lan. Laun­tai­aa­mu­na Mik­ko Soi­ni, Tero Mat­ka­nie­mi, Tom­my Rund­gren ja Lari Sir­ne­lä voit­ti­vat 4×50 met­rin seka­uin­ti­vies­tin.

TU­LOK­SET

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015