Speedo Masters Finland onnittelee A.-P. Liukkosta ja Marko Malvelaa!

25.8.2014

Spee­do Mas­ters Fin­land on­nit­te­lee läm­pi­mäs­ti piek­sä­mä­ke­läis­tä Ari-Pek­ka Liuk­kos­ta ja hä­nen val­men­ta­jaan­sa Mar­ko Mal­ve­laa 50 met­rin va­paa­uin­nin EM-prons­sis­ta.

Liuk­ko­nen ui fi­naa­lis­sa hie­non Suo­men en­nä­tyk­sen 21,93. Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den voit­ti rans­ka­lai­nen Flo­rent Ma­nau­dou ajal­la 21,32.

Prons­si on Liuk­ko­sen en­sim­mäi­nen ai­kuis­ten arvo­kisa­mi­ta­li hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­la. Kak­si vuot­ta sit­ten Deb­re­ce­nin pit­kän ra­dan EM-ki­sois­sa Liuk­ko­nen ui 50 met­rin va­paa­uin­nis­sa nel­jän­nek­si.

”Ta­voit­tee­na oli joko mi­ta­li tai alle 22 se­kun­nin. Jos jom­pi­kum­pi to­teu­tuu, voi olla tyy­ty­väi­nen. Nyt meni mo­lem­mat”, Liuk­ko­nen to­te­si YLE:n haas­tat­te­lus­sa.

Ra­dio Voi­man ja Eu­ros­por­tin uin­ti­se­los­ta­ja, Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Tom­my Rund­gren haas­tat­te­li suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä (25.8.2014) Ari-Pek­ka Liuk­kos­ta, joka pu­he­li seu­raa­vaa:

(…) Ei ol­lut en­sim­mäi­nen ker­ta, kun olin pal­kin­to­pal­lil­la olym­pi­a­voit­ta­jan kans­sa. Sen si­jaan EM-ki­sois­sa emme ole pal­kin­to­pal­lil­la ai­kai­sem­min koh­dan­neet.”

(…) Yleen­sä fi­naa­lis­sa ei kes­ki­mää­rin suu­ria pa­ran­nuk­sia teh­dä, kos­ka semi­fi­naa­lis­sa ui­daan jo täy­sil­lä. Omas­sa fi­naa­li- ja semi­fi­naa­li­uin­nis­sa vii­mei­nen 15 met­riä meni tosi hy­vin. Tie­sin jo semi­fi­naa­lin pe­rus­teel­la, että mah­dol­li­suu­det kol­men par­haan jouk­koon oli ole­mas­sa.

(…) It­sel­le­ni 22 se­kun­nin rik­ko­mi­nen oli iso jut­tu. Tyk­kään seu­ra­ta ti­las­to­ja, eikä ihan joka päi­vä ly­hy­el­lä mat­kal­la men­nä uu­sil­le se­kun­ti­lu­vuil­le. Myös muil­la ui­ma­reil­la tuli semi­fi­naa­li­paik­ko­ja – on mu­ka­vaa, että sprint­ti­uin­ti on men­nyt kan­sal­li­ses­ti eteen­päin.

(…) Mar­ko Mal­ve­las­ta te­kee hy­vän val­men­ta­jan ko­ke­mus eri­lai­sis­ta ui­ma­reis­ta. Li­säk­si hän on en­nak­ko­luu­lo­ton ja roh­kea te­ke­mään asi­oi­ta val­ta­vir­ran vas­tai­ses­ti. Val­men­ta­jal­la­ni on ky­kyä näh­dä se, mikä on yk­si­löl­le pa­ras­ta val­men­nus­ta ja tree­niä.

(…) Sai­sin omas­ta uin­nis­ta­ni pois joi­ta­kin sa­das­osia en­sim­mäi­sel­tä 25-met­ri­sel­tä. Rioa aja­tel­len kai­kil­ta osa-alu­eil­ta löy­tyy pa­ran­net­ta­vaa.

Liuk­ko­nen ei ehdi juh­li­maan EM-prons­si­aan pit­kään, kos­ka jo tä­nään maa­nan­tai­na hän läh­tee maa­il­man­cu­pei­hin suo­raan Ber­lii­nis­tä. Lop­pu­vii­kos­ta hän start­taa ly­hyil­lä ra­doil­la.

Spee­do-uin­ti­väki toi­vot­taa Ari-Pek­ka Liuk­ko­sel­le ja Mar­ko Mal­ve­lal­le hy­vää mat­kaa koh­ti Rio de Ja­nei­ron olym­pi­a­lai­sia!

Ari-Pek­ka Liuk­ko­sel­la on laa­ja ys­tä­vä- ja tut­ta­va­pii­ri. Ku­vas­sa uima­kou­lua käy­vä Vil­ja­mi Mat­ka­nie­mi ky­se­lee suu­re­mes­ta­ri­ui­ma­ril­ta, oli­si­ko hä­nel­lä an­taa fani­kort­tia.

“Val­men­ta­jal­la­ni on ky­kyä näh­dä se, mikä on kul­le­kin yk­si­löl­le pa­ras­ta tree­niä.”

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015