Speedo-mitalisteja Hoogenbandin vesillä

Eindhovenin-kä­vi­jät: Frans Veck (vas.), Jan­ne Vir­ta­nen, Tom­my Rund­gren ja Tero Mat­ka­nie­mi.

Uin­ti­ur­hei­lun masters-EM-kil­pai­lut pi­det­tiin täl­lä ker­taa Hol­lan­nin Eindhovenissa kau­den vaih­tees­sa 31.8.-7.9.2013. Au­rin­koi­sel­la Pieter van den Hoogenbandin mu­kaan ni­me­tyl­lä uima­sta­di­o­nil­la jär­jes­tet­ty­jen ki­so­jen olo­suh­teet oli­vat ihan­teel­li­set. Uin­ti­kes­kus on isän­nöi­nyt mo­nen­lai­sia arvo­ki­so­ja, mutt­ei kos­kaan run­saan vii­den tu­han­nen uin­ti­ur­hei­li­jan mas­sa­ta­pah­tu­maa. Ämy­reis­tä soi lä­hes tau­ko­a­mat­ta Mar­tin Garrixin Animals. 

Jos olym­pi­a­voit­ta­ja Hoogenbandin sta­di­o­nin puit­teet oli­vat erin­o­mai­set, oli­vat olo­suh­teet EM-ki­soil­le oi­val­li­set myös Eindhovenin kes­kus­tan ka­na­vas­sa, jos­sa avo­vesi­ui­ma­rit mit­te­li­vät no­peu­des­taan vii­mei­se­nä kil­pai­lu­päi­vä­nä kol­men kilo­met­rin mat­kal­la. Elin­i­käis­tä ur­hei­lua ja yh­tei­söl­li­syyt­tä ko­ros­ta­nee­seen ta­pah­tu­maan osal­lis­tui noin kuu­si­kym­men­tä uin­ti­ur­hei­li­jaa Suo­mes­ta. Kil­pai­lu­jen jär­jes­te­lyt su­jui­vat erin­o­mai­ses­ti. Uin­ti­kil­pai­lu­jen pää­tuo­ma­ri­na toi­mi Suo­men Uima­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Sami Wahlman.

Menestystä monessa ikäluokassa

Par­haas­ta suo­ma­lais­tu­lok­ses­ta masters-uin­ti­ki­sois­sa vas­ta­si Speedo-jouk­ku­een Tom­my Rund­gren, joka voit­ti 100 met­rin va­paa­uin­nin (45-49-vuotiaat) uu­del­la Poh­jois­mai­den en­nä­tyk­sel­lä 55,21. Rund­gren kau­hoi myös 50 met­rin va­paa­uin­nin kul­taa PE-tu­lok­sel­la 24,76. Ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta on huo­mat­ta­va, että Rund­gren oli ai­nut suo­ma­lai­nen kul­ta­mi­ta­lis­ti. Jan­ne Vir­ta­nen täy­den­si seu­ran me­nes­tys­tä ui­mal­la sa­mas­sa sar­jas­sa prons­sia ajal­la 25,12. Li­säk­si Vir­ta­nen on­nis­tui 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa, jos­sa hän saa­vut­ti prons­sia ajal­la 30,27.

Tero Mat­ka­nie­mi si­joit­tui nel­jän­nek­si 50 met­rin rin­ta­uin­nis­sa ajal­la 31,43. Hä­nen ai­kan­sa on uusi Suo­men en­nä­tys (40-44-vuotiaat). Taka­vuo­sien nuor­ten Suo­men mes­ta­ri Frans Veck oli vies­tien li­säk­si eri­tyi­ses­sä vi­rees­sä 400 met­rin va­paa­uin­nis­sa, jos­sa hän ui 30-34-vuotiaiden sar­jas­sa uu­den ikä­luo­kan SE:n.

Lontoosta sitten viestikultaakin?

Yk­si­lö­la­jien li­säk­si Speedo Masters Finlandin ui­ma­rit me­nes­tyi­vät pe­rin­tei­ses­ti myös vies­teis­sä. Vies­ti­jouk­kue uusi vuo­den 2011 Uk­rai­nan EM-ki­so­jen ho­pe­a­si­jan­sa (160-199) 4×50 met­rin va­paa­uin­ti­vies­tis­sä (Jan­ne Vir­ta­nen 25,33, Frans Veck 25,85, Tero Mat­ka­nie­mi 24,73, Tom­my Rund­gren 24,14). Sa­man mat­kan seka­uin­ti­vies­tis­sä edel­lis­ten ki­so­jen mes­ta­ri­jouk­kue tai­pui prons­sil­le (Jan­ne Vir­ta­nen 29,89, Tero Mat­ka­nie­mi 30,80, Tom­my Rund­gren 27,40, Frans Veck 25,64).

Kaik­ki­aan suo­ma­lais­ten menstys ki­sois­sa oli oi­val­li­nen. Mi­ta­li­si­jo­jen li­säk­si suo­ma­lai­set yl­si­vät lu­kui­sil­le pis­te­si­joil­le. Uima­liit­toon il­moi­tet­ta­va­na on myös usei­ta eri ikä­sar­jo­jen SE-tu­lok­sia.

Seu­raa­vat masters-EM-ki­sat jär­jes­te­tään Lon­toos­sa vuon­na 2016. Masters-ui­ma­rit kamp­pai­le­vat maa­il­man­mes­ta­ruuk­sis­ta vuon­na 2014 Mont­re­a­lis­sa. Vuon­na 2015 masters-MM-ki­sat pi­de­tään Ka­za­nis­sa Ve­nä­jäl­lä.

Info

“Yk­si­lö­la­jien li­säk­si Speedo Masters Finlandin ui­ma­rit me­nes­tyi­vät pe­rin­tei­ses­ti myös vies­teis­sä.”

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015