Etanavauhtia F1-radalla - matkakertomus Montrealin MM-reissusta

Janne Virtanen

Jär­jes­tyk­ses­sään 15. mas­ters MM-kil­pai­lut pi­det­tiin Mont­re­a­lis­sa Ka­na­das­sa 27.7.-10.8.2014. Ai­no­a­na seu­ram­me edus­ta­ja­na sain kun­ni­an teh­dä uu­den seu­ram­me en­sim­mäi­set arvo­kisa­star­tit. Muu­ta mai­nit­ta­vaa ei omis­sa uin­ti­suo­ri­tuk­sis­sa­ni sit­ten juu­ri ol­lut­kaan. Seu­raa­vas­sa hie­man ko­ke­muk­si­a­ni mat­kas­ta, kil­pai­lu­pai­kas­ta ja jär­jes­te­lyis­tä sekä myös muu­ta­mia ko­vim­pia tu­lok­sia eri ikä­sar­jois­ta rata­uin­tien osal­ta.

Mont­re­a­lin MM-kil­pai­luis­sa oli osan­ot­ta­jia kaik­ki­aan 97 eri maas­ta, koko­nais­ur­hei­li­ja­mää­rä oli noin 9 000, jois­ta rei­lut 6 000 osal­lis­tui al­las­uin­tei­hin. Ki­sois­sa oli mu­ka­na tai­to­uin­ti, uima­hy­pyt, vesi­pal­lo, rata­uin­ti sekä pe­rin­tei­ses­ti ki­sat päät­tä­vä avo­vesi­uin­ti, joka ui­tiin sa­mal­la ra­dal­la, jos­sa Pert­ti Karp­pi­nen sou­ti Olym­pi­a­kul­taa vuon­na 1976. Osan­ot­ta­ja­mää­rän vä­hyys oli jär­jes­tä­jil­le pie­ni pet­ty­mys vuo­den 2012 Ita­li­an Ric­ci­o­nen MM-ki­so­jen jäl­keen, jois­sa osan­ot­ta­jia oli en­nä­tys­mää­rä: yli 12 000. Suo­mes­ta mu­ka­na oli täl­lä ker­taa kaik­ki­aan 25 ui­ma­ria sekä 3 en­tis­tä maa­jouk­ku­e­vesi­pal­loi­li­jaa, jot­ka pe­la­si­vat kah­des­sa ko­vas­sa ul­ko­lai­ses­sa seu­ra­jouk­ku­ees­sa (ita­li­a­lai­ses­sa ja es­pan­ja­lai­ses­sa). Ki­so­jen van­hin osan­ot­ta­ja oli täl­lä ker­taa ”vain” 97-vuo­ti­as eli mel­ko nuo­ri, sil­lä yh­tään yli 100-vuo­ti­as­ta ei ol­lut. Uima­hy­pyis­sä van­hin oli 90-vuo­ti­as joka osal­lis­tui myös 10 met­rin ker­ros­hyp­pyi­hin. Omat en­nak­ko-odo­tuk­set kisa­paik­ko­jen ja jär­jes­te­ly­jen suh­teen oli­vat kor­ke­al­la, pi­det­tiin­hän ki­sat Poh­jois-Ame­ri­kas­sa, jos­sa sekä uin­ti että myös tai­to­uin­ti on yksi suo­si­tuim­mis­ta ja seu­ra­tuim­mis­ta yk­si­lö­la­jeis­ta ja oli­vat­hann ki­sat vie­lä­pä vuo­den 1976 olym­pi­a­kau­pun­gis­sa.

Suo­ma­lai­set tu­li­vat kisa­kau­pun­kiin eri reit­te­jä ja eri päi­vi­nä. Itse saa­vuin Mark­ku Vi­her­sa­lon kans­sa New Yor­kin kaut­ta myö­hään tiis­tai-il­ta­na 29.7., jol­loin en­sim­mäi­seen kisa­start­tiin (100vu) oli va­jaat 5vrk ai­kaa. Olin las­ke­nut, että se oli­si so­pi­va aika 7 tun­nin aika­e­roon so­pu­tu­mi­seen ja len­to­mat­kas­ta toi­pu­mi­seen. Pää­la­jei­hin oli ai­kaa 8 ja 11 päi­vää (50vu ja 50su).

KISAPAIKAT JA JÄRJESTELYT

Mont­re­a­liin (jos­sa on 3.5 mil­joo­naa asu­kas­ta) las­keu­duim­me ly­hy­en 55 mi­nuu­tin jat­ko­len­non jäl­keen New Yor­kis­ta tiis­tai-il­ta­na klo 23. Ken­täl­lä oli stän­di kil­pai­li­joil­le, jos­ta saim­me oh­jeet ja il­mai­set len­to­kent­tä­bus­si­li­put, joil­la pää­sim­me kes­kus­taan koh­ti ho­tel­lia. Jär­jes­te­lyt vai­kut­ti­vat hy­vil­tä, vas­taa­vaa pal­ve­lua ei ai­em­min ole ol­lut. Ho­tel­lin olim­me va­lin­neet ihan kes­kus­tas­ta, lä­hel­tä met­ro­ase­maa. Len­nol­la emme ol­leet suun­ni­tel­lus­ti nuk­ku­neet juu­ri­kaan, jo­ten 7 tun­tia pi­dem­män vuo­ro­kau­den jäl­keen ei ol­lut mi­tään on­gel­mia nu­kah­ta­mi­sen suh­teen ja aa­mul­la he­rä­sim­me jo ihan Mont­re­a­lin aika­vyö­hyk­keen mu­kai­ses­ti. Kes­ki­viik­ko­na ta­voit­tee­na oli hoi­taa ak­kre­di­toin­ti ja pääs­tä väli­päi­vän jäl­keen te­ke­mään ke­vyt uin­ti­har­joi­tus sekä sa­mal­la tu­tus­tua kisa­paik­koi­hin. Tie­sim­me, että Mont­re­al on maa­il­man toi­sek­si suu­rin rans­kan­kie­li­nen kau­pun­ki, mut­ta sil­ti­kin oli yl­lä­tys, että to­del­la­kin kaik­ki opas­teet ja oh­jeet oli­vat rans­kak­si.

Ak­kre­di­toin­ti oli poik­keuk­sel­li­ses­ti ki­so­jen pää­ho­tel­lis­sa ai­van ydin­kes­kus­tas­sa, eikä kisa­pai­kal­la. Siel­lä kaik­ki hoi­tui mal­lik­kaas­ti ja no­pe­as­ti, kos­ka pää­joukk­ko ui­ma­reis­ta ei vie­lä ol­lut saa­pu­nut – ruuh­kaa ei ol­lut. Saim­me kisa­pas­sin li­säk­si 9 päi­vän met­ro­li­put, joil­la pää­si kul­ke­maan jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä ra­joi­tuk­set­ta. Täs­tä myös kisa­jär­jes­tä­jil­le plus­sat, oli­han kisa­paik­ka muu­ta­man kilo­met­rin pääs­sä lä­him­mis­tä­kin ho­tel­leis­ta, saa­rel­la jos­sa lä­hes kaik­ki kau­pun­gin ulko­ilma­ta­pah­tu­mat jär­jes­te­tään kon­ser­teis­ta F1-ki­soi­hin. Met­rol­la pää­si ai­van kisa-al­tai­den vie­reen. Kä­vim­me siis kat­sas­ta­mas­sa kisa-pai­kat aja­tuk­se­na pääs­tä myös ui­maan. Kaik­ki kisa-al­taat oli­vat ulko­al­tai­ta. Pää­a­lu­eel­la oli 10-ra­tai­nen 50m kisa-al­las, 8-ra­tai­nen 50m ver­ryt­te­ly­al­las sekä hyp­py­al­las. Li­säk­si F1-ra­dan kes­kel­le oli pys­ty­tet­ty toi­nen 10-ra­tai­nen 50m kisa-al­las. MM-ki­sois­sa­han suu­ren osal­lis­tu­ja­mää­rän vuok­si ui­daan koko ajan kah­des­sa al­taas­sa ja nai­set ja mie­het vuo­rot­te­le­vat vuo­ro­päi­vi­nä eri al­tais­sa.

Al­tai­siin ei kui­ten­kaan ui­ma­reil­la ol­lut asi­aa, sil­lä kaik­ki al­taat oli­kin va­rat­tu vesi­pal­loi­li­joil­le ja tai­to­ui­ma­reil­le, joi­den ki­sat oli­vat jo al­ka­neet. Vesi­pal­lo­pe­le­jä pe­lat­tiin mo­lem­mis­sa pää­al­tais­sa, tai­to­ui­ma­rit ki­sa­si­vat hyp­py­al­taas­sa ja 50m ver­ryt­te­ly­al­las oli ja­et­tu kah­teen osaan, jon­ka toi­ses­sa pääs­sä har­joit­te­li­vat tai­to­ui­ma­rit ku­vi­oi­taan ja toi­ses­sa läm­mit­te­li­vät vesi­pal­loi­li­jat. Tuol­loin pe­lit lai­tet­tiin yli kah­dek­si tun­nik­si poik­ki ko­van uk­kos­kuu­ron vuok­si. Pää­kisa­paik­ka näyt­ti ole­van toi­mi­va ko­ko­nai­suus. Sen si­jaan tois­ta kisa-al­las­ta ih­met­te­lim­me: etäi­syys rei­lu kilo­met­ri pää­kisa­pai­kal­le, ei mi­tään ver­ryt­te­ly­al­las­ta, ei yh­tään suih­kua, pie­net pa­ra­kit puku­huo­nei­na ja mikä pa­hin­ta: vain 4 ba­ha­ma­jaa! Toi­voim­me ja ole­tim­me, että uin­tien al­ka­es­sa näi­hin tu­li­si pa­ran­nus­ta.

Sel­vit­te­lim­me mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä jo­hon­kin ui­maan ja lo­pul­ta löy­sim­me pai­kan lä­hes 10km pääs­sä ydin­kes­kus­tas­ta (van­ha vuo­den 1976 olym­pia-al­las), jo­hon oli va­rat­tu muu­ta­ma rata kil­pai­li­joi­den ver­ryt­te­ly­jä var­ten.

VUODEN 1976 OLYMPIA-ALLAS

Seu­raa­vi­na päi­vi­nä tors­tais­ta sun­nun­tai­hin pää­sim­me vesi­pal­loi­li­joi­den vuo­ro­jen vä­lis­sä kisa­pai­kan ver­ra-al­taa­seen, jos­sa ei siis ol­lut edes rata­köy­siä. Yl­hääl­tä ei pääs­syt en­nen en­sim­mäis­tä kisa­päi­vää start­taa­maan ker­taa­kaan, eikä myös­kään kisa-al­tai­siin kum­paan­kaan ol­lut asi­aa – on­nek­si en­sim­mäi­nen laji oli sivu­laji. Myös­kään mi­tään pa­ran­nuk­sia toi­sen kisa-al­taan puit­tei­den suh­teen ei ol­lut ta­pah­tu­nut. Kai­ken li­säk­si tuo F1-ra­dan kes­kel­le pys­ty­tet­ty kisa-al­las oli 3m kor­ke­al­la ko­rok­keel­la, jo­hon ei maan ta­sol­ta näh­nyt ja kat­so­mo oli niin pie­ni, ett­ei sin­ne mah­tu­nut kuin pie­ni osa kil­pail­jois­ta. Omat pää­la­ji­ni oli­vat kaik­ki pää­al­taas­sa – on­nek­si!

Lau­an­tai­na kä­vim­me ava­jai­sis­sa ja sun­nun­tai­na al­koi­vat al­las­uin­nit 800m va­paa­uin­neil­la. Maa­nan­tai­na oli siis en­sim­mäi­nen oma start­ti, 100vu. Jär­jes­te­lyt oli­vat edel­leen­kin puut­teel­li­set, Cal­ling roo­mis­sa ei ol­lut ke­tään kut­su­mas­sa si­sään, piti vain koit­taa löy­tää oma erä, ajat­te­lin että 50 met­rin mat­koil­la täs­tä ei hyvä seu­raa, kun kym­me­nen erän ui­ma­rit on yh­täai­kaa kar­si­nas­sa ja ku­kaan ei oh­jaa eriä, sa­ta­sil­la täs­tä vie­lä jo­ten­kin sel­vit­tiin. Avaus­mat­ka (100vu) eten­kin pit­käl­lä ra­dal­la on ol­lut mi­nul­le näil­lä tree­ni­mää­ril­lä ai­van lii­an pit­kä ja sitä se oli täl­lä­kin ker­taa: aika 57.74 (27.58-30.16) ja si­joi­tus 9. Sar­ja­ni (yli 50v) turk­ki­lai­nen voit­ta­ja oli yli­voi­mai­nen ajal­la 55.74. Mi­ta­leil­le ei oli­si ol­lut asi­aa edes hy­väl­lä uin­nil­la. Pää­sin­pä­hän kui­ten­kin edes tes­taa­maan start­ti­pal­lit ja kisa-al­taan. Kisa­päi­vi­nä nii­hin pää­si ver­raa­maan aa­mui­sin klo 7.00-7.45. Kaik­ki muu ver­ryt­te­ly ta­pah­tui pää­al­taan vie­res­sä ole­vas­sa 50m al­taas­sa. Tämä kos­ki siis myös yli kilo­met­rin pääs­sä si­jain­nut­ta tois­ta al­las­ta. Tä­män vuok­si ar­voin pit­kään ui­sin­ko 50m per­hos­ta ol­len­kaan tiis­tai-il­ta­na, kos­ka siel­tä piti tul­la ver­ryt­te­le­mään pää­al­taal­le ja seu­raa­va­na aa­mu­na oli­si edes­sä pää­mat­ka 50m vu. Pää­tin sen kui­ten­kin uida ja se oli to­den­nä­köi­ses­ti vää­rä rat­kai­su 50 met­rin va­paa­uin­tia aja­tel­len. Aika per­ho­ses­sa­kin oli kes­kin­ker­tai­nen 27.95, si­joi­tus vii­des ta­sai­ses­sa ki­sas­sa, jos­sa toi­sen aika oli 27.83 ja 11 seu­raa­vaa mah­tui­vat 0.4 se­kun­nin si­säl­le. Kisa-al­tai­den vä­lil­le oli ui­ma­rei­den va­li­tuk­sien joh­dos­ta on­nek­si saa­tu bus­si­kyy­ti, joka vä­hän aut­toi asi­as­sa (sa­moin ba­ha­ma­jo­ja oli tuo­tu toi­set nel­jä li­sää). Sil­ti­kin meni 20-30min, että ui­ma­rit pää­si­vät huuh­te­le­maan mai­to­ha­pot ver­ryt­te­ly­al­taa­seen la­jin­sa jäl­keen, suu­rin osa kä­ve­li tuon mat­kan va­rus­tei­den kans­sa kisa­uik­ka­rit pääl­lä.

Toi­nen pää­la­ji­ni 50vu oli kes­ki­viik­ko­aa­mu­na ai­kai­sin. He­rä­tys klo 5.30, al­tail­le klo 6.30 ja laji al­koi klo 8.00, oma start­ti klo 9.00. Aa­mut on ol­leet aina it­sel­le­ni huo­no­ja tu­los­ten osal­ta, eikä tä­mä­kään ker­ta tuo­nut poik­keus­ta, edel­li­sen il­lan laji oli myös jäy­kis­tä­nyt pai­kat ja tu­los oli huo­no: 25.67. Si­joi­tus kol­mas ta­sai­ses­sa ki­sas­sa, jos­sa hy­väl­lä uin­nil­la oli­si ol­lut jopa mes­ta­ruu­teen mah­dol­li­suus. Sa­mal­la syn­tyi pää­tös olla ui­mat­ta per­jan­tail­le il­moi­tet­tua 100 met­rin sel­kä­uin­tia, joka oli­si myös ol­lut kau­em­pa­na ole­vas­sa al­taas­sa. Vii­mei­nen laji oli siis lau­an­tai­na 50su ja vä­liin jäi 2 lepo­päi­vää. Start­ti oli vie­lä ai­em­min eli klo 8.30 ja tu­los sa­maa heik­koa sar­jaa: 30.33 (vii­des sija). Jos­tain syys­tä täl­lä ker­taa sel­kä­uin­ti oli sar­jam­me kova­ta­soi­sin laji. Täs­sä­kin la­jis­sa hy­väl­lä uin­nil­la oli­si ho­pea ol­lut otet­ta­vis­sa. Ki­sat oli­vat siis ohi – tu­lok­se­na 4 huo­na uin­tia! Hy­vil­lä uin­neil­la yh­den prons­sin si­jaan oli­si ol­lut mah­dol­li­suu­det yh­teen kul­taan ja kah­teen ho­pe­aan. 50m ajat oli­vat toki PE-ai­ko­ja kaik­ki, mut­ta se­kin joh­tui vain huo­nois­ta PE-ai­ko­jen ta­sos­ta.

SUMMA SUMMARUM

Nyt muu­ta­ma päi­vä ki­so­jen jäl­keen olen yrit­tä­nyt miet­tiä mis­tä hei­kot tu­lok­se­ni joh­tui­vat (ajat oli­vat vii­me syk­syyn ver­rat­tu­na kaut­taal­taan noin 0.5s huo­nom­pia). Ikää on tie­tys­ti taas tul­lut mit­ta­riin yksi vuo­si li­sää, mut­ta mi­tään vai­vo­ja tai mui­ta teko­syi­tä en ole kek­si­nyt. Mut­ta tämä on on­nek­si vain mas­ters-uin­tia, jos­sa tu­lok­set ei­vät ole…tai nii­den ei ai­na­kaan pi­täi­si olla tär­kei­tä. Eri­tyi­sen mu­ka­vaa tie­tys­ti oli näh­dä taas tut­tu­ja kil­pa­kump­pa­nei­ta eri puo­lil­ta maa­il­maa. Kisa­jär­jes­te­lyt oli­vat huo­noim­mat, jot­ka olen käy­mis­sä­ni 19 mas­ters MM- ja EM-ki­sois­sa näh­nyt.

Jat­kos­sa Mas­ters arvo­kil­pai­lut pi­de­tään­kin aina ylei­sen sar­jan arvo­kil­pai­lu­jen yh­tey­des­sä. Tä­män vuok­si seu­raa­vat MM-ki­sat ovat­kin jo vuo­den pääs­tä Ka­za­nis­sa Ve­nä­jäl­lä, jos­sa jär­jes­te­lyt ovat var­mas­ti huip­pu­luok­kaa. Ka­za­niin myös use­at muut Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rit ovat täh­tää­mäs­sä ja saam­me sin­ne taas ko­van vies­ti­jouk­ku­een­kin jal­keil­le. Mont­re­a­lis­sa vies­ti­uin­tien kat­se­le­mi­nen tun­tui aika vai­ke­al­ta, kos­ka ne on aina ol­leet SE syy ja mo­ti­vaa­tio omal­le tree­naa­mi­sel­le ja ki­saa­mi­sel­le, ehkä yksi te­ki­jä huo­noi­hin tu­lok­sii­ni oli se, ett­ei ol­lut vies­te­jä ja sen myö­tä har­joi­tus­mo­ti­vaa­tio ei ehkä sit­ten­kään ol­lut pa­ras mah­dol­li­nen. Ka­za­nin jäl­keen MM-ki­sat ovat­kin taas kah­den vuo­den vä­lein: 2017 Mek­si­ko – 2019 Ete­lä-Ko­rea – 2021 Bu­da­pest.

Muu­ten­han reis­su oli hie­no ko­ke­mus, Mont­re­al on hie­no kau­pun­ki, kisa­paik­ka­na toi­mi­nut Jean Dra­pe­aun puis­to­saa­ri on uniik­ki. Sa­mal­la alu­eel­la on sou­tu- ja me­lon­ta­sta­di­on, F1-rata on pyö­räi­li­jöi­den ja rul­la­luis­te­li­joi­den käy­tös­sä, rock-kon­sert­ti­a­lu­eel­la on ti­laa 60 000 kä­vi­jäl­le, on au­rin­gon­otto­a­lu­ei­ta, kau­nii­ta ja hy­vin­hoi­det­tu­ja puis­to­ja pik­nik-paik­koi­neen jne. Alue on alun­pe­rin ra­ken­net­tu vuo­den 1967 maa­il­man­näyt­te­lyä var­ten. Ki­so­jen ai­ka­na jär­jes­tet­tiin myös kak­si kon­sert­ti­ta­pah­tu­maa, jois­sa kävi yh­teen­sä 200 000 kä­vi­jää. Tämä ai­heut­ti myös joi­nain päi­vi­nä han­ka­luuk­sia start­ti­ko­men­to­jen kuu­le­mi­sen kans­sa, kun 100 met­rin pääs­sä Me­tal­li­ca ja Offsp­ring vi­rit­te­li­vät ääni­lait­tei­taan. Kau­pun­gis­sa oli yh­täai­kaa mui­ta­kin iso­ja ta­pah­tu­mia: tyt­tö­jen MM-fu­tis sekä nais­ten ten­nik­sen Ro­gers Cup (WTA-ta­son tur­naus, jos­sa kävi 182 000 kat­so­jaa vii­kon ai­ka­na, mikä on suu­rin mää­rä koko nais­ten­nik­sen his­to­ri­as­sa). Kä­vim­me kat­so­mas­sa nais­ten fi­naa­li­ot­te­lun, jos­sa oli 12 000 kat­so­jaa.

Ki­sois­sa muut suo­ma­lai­set ui­vat hy­viä tu­lok­sia ja saa­vut­ti­vat kaik­ki­aan 4 mi­ta­lia oman prons­si­ni li­säk­si. Tee­mu Hel­las oli ki­so­jen pa­ras suo­ma­lai­nen nap­paa­mal­la 2 ho­pe­aa 30-34 vuo­ti­ai­den 50m ja 200m sel­kä­uin­neis­ta. Li­säk­si Mika Va­ris (30-34) oli prons­sil­la 100 va­paa­uin­nis­sa hy­väl­lä ajal­la 53.66 ja Juri Log­vin prons­sil­la (50-54) 200m va­paa­uin­nis­sa.

Tu­lok­set löy­ty­vät kaik­ki tääl­tä: https://fi­na­mas­ters2014.org/swim­ming-re­sults/. Ki­sois­sa teh­tiin eri ikä­sar­jois­sa tuk­ku lois­ta­via tu­lok­sia, jois­ta täs­sä joi­ta­kin poi­min­to­ja:

NAISET
MIEHET

Ki­so­jen ko­vin mies­ui­ma­ri oli rans­ka­lai­nen Ni­co­las Gran­ger.

Kä­vim­me kat­so­mas­sa nais­ten Ro­gers Cu­pia, jota seu­ra­si vii­kon ai­ka­na pe­rä­ti 181 998 muu­ta kat­so­jaa.

Seu­raa­vat mas­ter­sien MM-ki­sat pi­de­tään Ve­nä­jäl­lä Ka­za­nis­sa, jon­ne Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rit täh­tää­vät ”to­sis­saan”.

Ki­so­jen pää­al­las.

Mont­re­a­lin FI-rata.

Jan­ne Vir­ta­nen 50 met­rin va­paa­uin­nin pal­kin­to­se­re­mo­ni­as­sa.

Suo­men me­nes­ty­nein ui­ma­ri Tee­mu Hel­las.

“Mont­re­a­lin MM-kil­pai­luis­sa oli osan­ot­ta­jia kaik­ki­aan 97 eri maas­ta, koko­nais­ur­hei­li­ja­mää­rä oli noin 9 000, jois­ta rei­lut 6 000 osal­lis­tui al­las­uin­tei­hin.”

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015