Hatunnosto Väisäselle - muuten tuskaista taivalta Tuusulassa

15.3.2014

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Kari Väi­sä­sen ja Tero Mat­ka­nie­men lau­an­tai­na Tuu­su­las­sa ui­mis­sa tu­lok­sis­sa ei ole ker­to­mis­ta ke­nel­le­kään.  Väi­sä­nen ylsi kui­ten­kin ha­tun­nos­ton ar­voi­seen te­koon, kun hän start­ta­si ki­saan en­sim­mäi­sen ker­ran 18 vuo­teen. Tuo­hon näh­den hä­nen suo­ri­tuk­sen­sa oli­vat kel­vol­li­sia.

Kah­vit­te­lun lo­mas­sa syn­ty­neet tu­lok­set ei­vät kui­ten­kaan aja­neet mie­hiä epä­toi­voon, kos­ka kun­non her­kis­te­ly on vie­lä  pa­has­ti kes­ken. Toi­vot­ta­vas­ti Lap­peen­ran­nas­sa, jos­sa ui­daan kah­den vii­kon ku­lut­tua mas­ters-mes­ta­ruuk­sis­ta, tu­lok­set ovat jo tois­ta luok­kaa.

Tuu­su­lan Uima­seu­ran jär­jes­tä­mis­sä ki­sois­sa mes­ta­ri­ui­ma­ri ja SM-mi­ta­lis­ti Kari Väi­sä­nen (s. 1973) ui 50 met­riä rin­ta­uin­tia ja 100 met­riä seka­uin­tia. Rin­ta­uin­nis­sa Väi­sä­nen ui ajan 37,50. Seka­uin­nis­sa kel­lo py­säh­tyi lu­ke­maan 1.14.

Tero Mat­ka­nie­mi (s. 1972) pa­ran­si hä­nen omis­sa ni­mis­sään ol­lut­ta 40-vuo­ti­ai­den mas­ters-SE-ai­kaa  käsi­a­jal­la lu­ke­miin 30,40. Ai­kaan on re­hel­li­syy­den ni­mis­sä suh­tau­dut­ta­va hy­vin epäil­len: käsi­a­jal­la aika voi olla mel­kein mitä vaan. Ti­las­toi­hin aika kui­ten­kin va­li­tet­ta­vas­ti kir­ja­taan. Kil­pai­lut su­jui­vat ai­ka­tu­lul­li­ses­ti kii­tet­tä­väs­ti: ki­sat tai­si­vat lop­pua tun­nin etu­a­jas­sa.

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rit ovat 15 ui­ma­rin jou­kol­la lie­keis­sä mas­ter­sien SM-ki­sois­sa Lap­peen­ran­nas­sa 28.-30.3.2014. Tuol­loin ki­saa­mas­sa ovat Pek­ka Sär­kiö, Jari Myl­ly­per­kiö, Jan­ne Vir­ta­nen, Tero Mat­ka­nie­mi, Kai Pou­ta­nen, Tuo­mas Läh­det­luo­ma, Tom­my Rund­gren, Kari Väi­sä­nen, Frans Veck, Ta­pio Mäki­talo, Aki Sirk­ka, Timo Leik­ka­nen, Pet­te­ri Kär­käs, Jaa­ni Vir­ta­nen ja Lari Sir­ne­lä. Odo­tuk­sia on SE-, PE- ja jopa EE-tu­lok­sis­ta. Tär­kein­tä seu­ral­le on kui­ten­kin saa­vut­taa suu­ren ur­hei­lu­juh­lan tun­nel­ma.

Mas­ters 50 m rin­ta­uin­ti

  1. Tero Mat­ka­nie­mi, Spee­do Mas­ters Fin­land, 30,40 (mas­ters-SE)
  2. Ee­rik­ki Ru­ta­nen, Tuu­su­lan Uima­seu­ra, 31,30
  3. Otto Jär­vi­nen, Uima­seu­ra Kan­gas­alan Kuo­hu, 32,75
  4. Simo Hil­lo, Uima­seu­ra Kan­gas­alan Kuo­hu, 33,52
  5. Mika Mel­ler, Tuu­su­lan Uima­seu­ra, 36,44
  6. Pet­ri Heik­ki­lä, Lah­den Uima­seu­ra, 37,18
  7. Kari Väi­sä­nen, Spee­do Mas­ters Fin­land, 37,50

“Väi­sä­nen start­ta­si ki­saan en­sim­mäi­sen ker­ran 18 vuo­teen.”

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015