Kannattajajäseneksi

Kan­nat­ta­ja­jä­se­nek­si seu­ran joh­to­kun­ta voi hy­väk­syä yk­si­tyi­sen hen­ki­lön tai oi­keus­kel­poi­sen yh­tei­sön, joka tu­kee seu­ran toi­min­taa suo­rit­ta­mal­la vuo­tui­sen tai ker­ta­kaik­ki­sen kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­sun. 

Kannattajajäsenmaksu

Kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­sul­la tuet Spee­do Mas­ters­Fin­lan­din seu­ra- ja kil­pai­lu­toi­min­taa ja olet omal­ta osal­ta­si tu­ke­mas­sa suo­ma­lais­ta mas­ters-uin­tia. Voit va­li­ta seu­raa­vis­ta vaih­to­eh­dois­ta:

Kan­nat­ta­ja­jä­sen­mak­sun voi mak­saa:

Saa­jan nimi: Spee­do Mas­ters Fin­land ry

Saa­jan tili: FI43 4212 0010 1464 35

BIC-koo­di: HELS­FIHH

Kir­joi­ta vies­ti­kent­tään KAN­NA­TUS­MAK­SU 2014 (li­sää koh­ta A, B, C tai D ja oma ni­me­si).

Jos vaih­to­eh­too­si si­säl­tyy Spee­do-tuo­te, lä­he­tä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen spee­do.mas­ters.fin­land@gmail.com. Jan­ne Vir­ta­nen ot­taa Si­nuun yh­teyt­tä vaa­te­koos­ta, -vä­ris­tä ja toi­mi­tus­vaih­to­eh­dois­ta. Lisä­tie­to­ja: Jan­ne Vir­ta­nen, puh. 0400 546 646

Kan­nat­ta­ja­jä­se­net 2014

  1. Aal­to­nen, San­na
  2. Er­kin­talo, Vil­le-Mat­ti
  3. Hel­sing­fors Sim­sälls­kap r.f.
  4. Kor­va, Mika
  5. Mä­ke­lä, Olli
  6. Num­mi, Tii­na
  7. Pou­ta­nen, Han­nu
  8. Pou­ta­nen, Tuu­la
  9. Rund­gren, Mat­ti
  10. Äy­räs, Irma

https://www.you­tu­be.com/watch?v=b7xyJmnFSB8

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015