Leikkanen ja Matkaniemi mestareiksi, Kärkäs kuudenneksi avantouinnin SM-kisoissa

31.1.2014

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Timo Leik­ka­nen ja Pet­te­ri Kär­käs ui­vat lau­an­tai­na 1.2.2014 Vie­ru­mä­el­lä avan­to­uin­nin SM-ki­sois­sa en­sim­mäis­tä ker­taa.

Nuor­ten mies­ten uin­ti­no­peus pal­kit­tiin oi­val­li­sil­la si­joi­tuk­sil­la: Leik­ka­nen ylsi ikä­luok­kan­sa mes­ta­rik­si ja Kär­käs sa­man sar­jan kuu­den­nek­si.

Tuo­reel­taan uin­nin jäl­keen kum­pi­kaan ei tyr­män­nyt mah­dol­lis­ta jat­koa la­jin pa­ris­sa. Avan­to­uin­nin MM-ki­soi­hin Rova­nie­mel­le läh­tö maa­lis­kuun lo­pul­la on vie­lä kui­ten­kin har­kin­nas­sa.

Kil­pa­ur­hei­luk­si avan­to­uin­tia on vai­kea ain­kaan vie­lä miel­tää, sil­lä la­jin sään­nöt ei­vät ole vie­lä va­kiin­tu­neet. Esi­merk­ki­nä ol­koon se, että il­moi­tet­tua 25 met­rin ki­saa ui­tiin Vie­ru­mä­el­lä 27 met­rin ra­dal­la.

Kiel­teis­tä kri­tiik­kiä sai­vat eri­tyi­ses­ti kisa-al­taan por­taat, joil­ta kil­pai­li­joi­den oli tar­koi­tus pon­nis­taa mat­kaan. Joil­la­kin ra­doil­la por­taat ei­vät ol­leet kun­nol­la tu­e­tut ja ne jous­ti­vat pon­nis­tus­vai­hees­sa si­ten, että läh­tö ta­pah­tui käy­tän­nös­sä pai­koil­taan.

Muu­ten ki­sat oli­vat jär­jes­te­lyi­neen on­nis­tu­neet. Aika­tau­lut ei­vät pet­tä­neet ja tu­los­pal­ve­lu toi­mi yk­si­lö­ki­sois­sa hie­nos­ti.  Huo­mat­ta­vim­pa­na uu­dis­tuk­se­na ai­kai­sem­piin ki­soi­hin oli se, että käy­tös­sä oli säh­köa­jan­tot­to.

Joen­suun Jää­kar­hu­ja avan­nos­sa edus­ta­va Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Tero Mat­ka­nie­mi voit­ti SM-kul­taa vas­ta 19. ker­ran pe­räk­käin. Hä­nen ai­kan­sa  oli päi­vän no­pein.

MIEHET, C-sarja: n. 27 metriä rintauintia
 1. Leik­ka­nen, Timo, Spee­do Mas­ters Fin­land Lah­ti 18,41
 2. Iso­maa, Mar­ko, Uima­seu­ra Kan­gas­alan Kuo­hu 18,72 +0,31
 3. Kor­ja, Kim­mo, Liko­lam­men Tal­vi­ui­ma­rit 18,95 +0,54
 4. Er­kin­talo, Vil­le-Mat­ti, Tam­pe­reen Tal­vi­ui­ma­rit 19,98 +1,57
 5. Sil­lan­pää, Timo, Avan­to­uin­ti­seu­ra Kuut­ti 20,39 +1,98
 6. Kär­käs, Pet­te­ri, Spee­do Mas­ters Fin­land Lah­ti 20,94 +2,53
MIEHET,D-sarja: n. 27 metriä rintauintia
 1. Mat­ka­nie­mi, Tero, Joen­suun Jää­kar­hut 16,91
 2. Hil­lo, Simo, Uima­seu­ra Kan­gas­alan Kuo­hu 17,97 +1,06
 3. Soi­ni­nen, Pet­ri, Liko­lam­men Tal­vi­ui­ma­rit 21,82 +4,91
 4. Lop­pi, Jari, Sei­nä­joen Ui­ma­rit-58 22,46 +5,55
 5. Ala­sara, Sami, 24,06 +7,15
 6. Pout­tu, Tatu, Tam­pe­reen Tal­vi­ui­ma­rit 25,10 +8,19

SM-avan­to­uin­nit Spee­do Mas­ters Fin­lan­din You­Tu­be-ka­na­val­la.

Ku­vaus­tau­ko: vat­sa si­sään, rin­ta ulos! Timo Leik­ka­nen (vas.), Pet­te­ri Kär­käs ja Tero Mat­ka­nie­mi Vie­ru­mä­el­lä pal­kin­to­jen­jaon jäl­keen.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015