Virtaselle seuran ensimmäinen SE-tulos

11.1.2014

Jan­ne Vir­ta­nen teki tem­pun, jota hä­nel­tä odo­tet­tiin: mies teki seu­ran en­sim­mäi­sen Suo­men en­nä­tyk­sen lisä­pai­no­leu­an­ve­don Suo­men Cu­pin en­sim­mäi­ses­sä kah­des­ta osa­kil­pai­lus­ta Jy­väs­ky­läs­sä 11.1.2014. Uusi SE-tu­los 50-vuotiaiden sar­jas­sa on nyt 54 kg. Toi­nen osa­kil­pai­lu on Hel­sin­gis­sä loka­kuus­sa.

”Tu­lok­se­ni ei ol­lut hää­vi, mut­ta se riit­ti. Oli suht lyhet vä­lit ve­doil­le ja 58 kg jäi va­jaak­si”, Vir­ta­nen kom­men­toi tuo­reel­taan ki­san jäl­keen.

Lisä­pai­no­leu­an­ve­dos­sa kil­pai­li­ja suo­rit­taa yh­den leu­an­ve­don mah­dol­li­sim­man suu­rel­la lisä­pai­nol­la. Lisä­pai­not roik­ku­vat lisä­pai­no­vyö­hön kiin­ni­tet­tyi­nä jal­ko­jen vä­lis­sä. Veto läh­tee hei­lu­mat­to­mas­ta roi­kun­nas­ta kä­det suo­ra­na ja pää­tuo­ma­rin  vedä-ko­men­non jäl­keen saa tuot­taa koko ke­hol­laan kai­ken mah­dol­li­sen voi­man saa­dak­seen leu­an tan­gon ylit­se. Veto on hy­väk­syt­ty, kun leu­an kär­ki ylit­tää veto­tan­gon sekä pys­ty- että si­vut­tais­suun­nas­sa.

Tär­keim­mät li­hak­set leu­an­ve­dos­sa ovat olka­ni­vel­tä ojen­ta­vat se­län li­hak­set, mut­ta myös kyy­när­ni­vel­tä kou­kis­ta­vil­la li­hak­sil­la on tär­keä roo­li leu­an­veto­suo­ri­tuk­ses­sa. Li­säk­si kes­ki­var­ta­lo ja ja­lat tuo­vat oman pie­nen li­sän­sä koko­nais­val­tai­seen lisä­pai­no­leu­an­veto­suo­ri­tuk­seen.

Leu­an­ve­don SE-tu­lok­set

“Tu­lok­se­ni ei ol­lut hää­vi, mut­ta se riit­ti. Oli suht lyhet vä­lit ve­doil­le ja 58 kg jäi va­jaak­si.”

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015