Mikko Laine oli vaikuttava masters-uimari

Tero Matkaniemi

Lah­den Ka­le­van Mik­ko Lai­ne (1920-1995) oli vai­kut­ta­va hen­ki­lö lah­te­lai­ses­sa ur­hei­lu­e­lä­mäs­sä toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­kei­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä. Lai­ne toi­mi TUL:n uin­ti­ur­hei­lun joh­ta­ja­na ja ar­vos­tet­tu­na val­men­ta­ja­na 1960-lu­vul­la ja TUL:n jär­jes­tö­ak­tii­vi­na 1970-lu­vul­la. Hä­nen asi­an­tun­te­mus­taan ar­vos­tet­tiin myös Suo­men Uima­lii­ton puo­lel­la. Lai­ne oli tun­net­tu ur­hei­lu­mie­he­nä, joka jät­ti po­li­ti­koin­nin muil­le. Tä­män vuok­si hä­nes­tä pi­det­tiin yh­teis­työ­kump­pa­ni­na yli liit­to­ra­jo­jen. An­si­ois­taan hä­nel­le on myön­net­ty Suo­men ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­kult­tuu­rin kul­tai­nen an­si­o­ris­ti.

Mik­ko Lai­ne syn­tyi 15. huh­ti­kuu­ta 1920 Lah­des­sa. Hä­nen suo­sik­ki­la­je­jaan oli­vat eten­kin uin­ti ja nyrk­kei­ly. Uin­nis­sa par­haim­mat saa­vu­tuk­set oli­vat TUL:n Hä­meen pii­rin mes­ta­ruu­det 20 vuon­na ja myö­hem­min TUL:n uin­ti­mes­ta­ruu­det ikä­mies­sar­jas­sa kym­me­ne­nä vuon­na. Nyrk­kei­ly­mes­ta­ruuk­sia nap­sah­te­li pää­a­si­as­sa pii­ri­ta­sol­ta, mut­ta so­tien jäl­keen 26-vuotiaana Lai­ne otti TUL:n liit­to­juh­lien nyrk­kei­ly­kil­pai­lu­jen ho­pe­aa.

Lai­ne tuli kui­ten­kin tun­ne­tuk­si ni­men­o­maan uin­ti­val­men­ta­ja­na. Lah­den Ka­le­vas­sa (TUL) uin­nil­la oli 1960-lu­vul­la vank­ka ase­ma. Seu­ran vas­tuul­li­si­na val­men­ta­ji­na toi­mi­vat Mik­ko Lai­ne ja Ola­vi Leh­ti­nen (s. 1940), joka Lai­neen vana­ve­des­sä nou­si seu­raa­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­väk­si uin­ti­val­men­ta­jak­si. Mik­ko Lai­neen an­si­ot val­men­ta­ja­na tun­nus­tet­tiin laa­jal­ti. Täs­tä on osoi­tuk­se­na esi­mer­kik­si se, että hän toi­mi TUL:n edus­tus­uima­rei­den lei­ril­lä nais­uima­rei­den oh­jaa­ja­na ja kurs­sit­ti seu­ra­val­men­ta­jia.

Mik­ko Lai­ne ja Ola­vi Leh­ti­nen toi­mi­vat tii­viis­sä yh­teis­työs­sä vuo­des­ta 1957 al­ka­en, jol­loin Leh­ti­nen liit­tyi Lah­den Ka­le­vaan. Yh­teis­työ­tä mie­het te­ki­vät uin­nin pa­ris­sa lä­hes 20 vuo­den ajan 1970-lu­vun lo­pul­le asti. Ola­vi Leh­ti­nen on ker­to­nut: ”Kuu­si­kym­men­tä­luku oli eri­tyi­sen tii­vis­tä ai­kaa, jol­loin olim­me mo­lem­mat TUL:n uin­ti­ja­os­tos­sa – Mik­ko oli pu­heen­joh­ta­ja ja minä olin jä­se­ne­nä. Reis­sa­sim­me yh­des­sä lu­ke­mat­to­mis­sa TUL:n rien­nois­sa: ko­kouk­sis­sa, se­mi­naa­reis­sa, uin­ti­lei­reil­lä ja seu­ra­käyn­neil­lä”.

Kos­ka TUL oli olen­nai­nen osa työ­väen jär­jes­tö­kult­tuu­ria toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­kei­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä, aat­teel­li­suus oli 1960- ja 1970-lu­vul­la esil­lä mo­nin ta­voin. SDP:n ha­jaan­nus ja TUK:n pe­rus­ta­mi­nen vai­kut­ti­vat myös lah­te­lai­ses­sa työ­läis­ur­hei­lu­ken­täs­sä. Lah­des­sa työ­läis­ur­hei­lun ha­jaan­nus il­me­ni si­ten, että osa Lah­den Ka­le­van jä­se­nis­tä pe­rus­ti Lah­den Sam­po -seu­ran, joka liit­tyi TUK:oon.

Mik­ko Lai­ne py­syi TUL:n seu­ras­sa ja lii­ton val­ta­kun­nal­li­sis­sa teh­tä­vis­sä. Ola­vi Leh­ti­nen on to­den­nut, kuin­ka ”Lai­neen Mik­ko oli juu­ri oi­kea hen­ki­lö joh­ta­maan TUL:n uin­tia”. Hän on­nis­tui pi­tä­mään puo­lu­e­po­li­tii­kan eril­lään uin­ti­ja­os­ton toi­min­nas­ta, ja hen­ki­lö­va­lin­nat teh­tiin ur­hei­lun eh­doil­la. Lai­neen ”puh­taan” ur­hei­lu­mie­hen ima­go ja epä­po­liit­ti­suus ha­vait­tiin myös Suo­men Uima­lii­tos­sa, ja hän sai muo­dos­tet­tua usei­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia kon­tak­te­ja SUiL:n val­men­ta­jiin. Juu­ri sik­si Lai­ne ja Leh­ti­nen pää­si­vät osal­lis­tu­maan ulko­puo­li­si­na usei­siin SUiL:n Hel­sin­gin pii­rin val­men­ta­ja­ta­paa­mi­siin.

Mik­ko Lai­neen ja Ola­vi Leh­ti­sen toi­min­ta yli liit­to­ra­jo­jen joh­ti SUiL:n toi­min­nan­joh­ta­jak­si va­li­tun Kurt Sund­qvis­tin kau­den alus­sa liit­toi­hin kuu­lu­mat­to­man Suo­men Uin­ti­val­men­ta­jien Yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen. Yh­dis­tyk­sen toi­min­taan liit­tyi mo­nia in­nok­kai­ta hel­sin­ki­läi­siä Uima­lii­ton alais­ten seu­ro­jen val­men­ta­jia. Sen si­jaan TUL:n val­men­ta­jien kes­kuu­des­sa hank­kee­seen suh­tau­dut­tiin Ola­vi Leh­ti­sen mu­kaan hy­vin pal­jon epä­luu­loi­sem­min kuin Uima­lii­tos­sa, mut­ta yh­dis­tyk­sen toi­min­ta käyn­nis­tyi: ”Hank­keen saim­me sit­ten sii­hen pis­tee­seen, että Ta­pi­o­las­sa pi­det­ty­jen SM-kil­pai­lu­jen yh­tey­des­sä (1971) kut­sut­tiin val­men­ta­jat ko­koon ja yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen esi­tel­tiin. Suo­sio yl­lät­ti, ko­kouk­seen va­rat­tu tila osoit­tau­tui pie­nek­si.”

Mik­ko Lai­ne luo­pui 1960-lu­vul­la hil­jal­leen val­men­nus­teh­tä­vis­tä, mut­ta hän jat­koi ur­hei­lu­toi­min­taa jär­jes­tö­puo­lel­la, muun mu­as­sa TUL:n Hä­meen pii­rin uin­ti­ja­os­tos­sa ja TUL:n uin­ti­ja­os­tos­sa. Hän oli use­as­ti liit­to­ko­kous­e­dus­ta­jana, liit­to­toi­mi­kun­nas­sa ja Hä­meen lää­nin ur­hei­lu­lau­ta­kun­nas­sa 1960- ja 1970-lu­vul­la. Suo­men Uima­o­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton joh­to­kun­nas­sa ai­kaa vie­räh­ti 12 vuot­ta. Pai­kal­lis­ta­sol­la Lai­ne toi­mi Lah­den kau­pun­gin ur­hei­lu­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 1970─1976 ja lau­ta­kun­nan jä­se­ne­nä vuo­si­na 1977-1980. Lah­den Ka­le­va ry:n ra­has­ton­hoi­ta­ja­na ja joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä hän oli 12 vuot­ta ja seu­ran uin­ti­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja­na yli 25 vuot­ta.

Säh­kö­lii­ke Vik­strö­min ja Lah­den kau­pun­gin am­mat­ti­kou­lun va­ras­ton­hoi­ta­ja­na Mik­ko Lai­net­ta on ku­vat­tu vas­tuul­li­sek­si mie­hek­si. Hä­nen esi­mie­hen­sä, Lah­den am­mat­ti­kou­lun reh­to­ri Unto En­lund on ker­to­nut: ”Hän oli mei­dän kou­lum­me va­ras­ton­hoi­ta­ja­na sil­loin, kun tu­lin Lah­den am­mat­ti­kou­lun reh­to­rik­si 1973. Lai­ne oli ul­koi­sel­ta ole­muk­sel­taan ur­hei­lul­li­nen, ja si­säi­ses­ti to­del­li­nen her­ras­mies, aina rau­hal­li­nen ja asi­oi­ta har­kit­se­va. Pää­sin hä­nen kans­saan hie­man te­ke­mi­siin, kun kou­luum­me pe­rus­tet­tiin va­ras­ton­hoi­ta­jan kou­lu­tus­lin­ja, ja lin­jan aloi­tus- ja työn­o­pe­tus­pai­kak­si oli jär­jes­tet­tä­vä juu­ri tuo va­ras­to. Teim­me va­ras­toon pie­niä jär­jes­te­ly­jä, että se oli­si pa­rem­min vas­tan­nut ope­tus­tar­koi­tus­ta. Muun mu­as­sa va­ras­ton­hoi­ta­jan ko­pin paik­kaa muu­tet­tiin hie­man, jot­ta myös va­ras­ton­hoi­ta­jien opet­ta­ja voi­si sii­nä toi­mia; sin­ne si­joi­tet­tiin kou­lun en­sim­mäi­nen tie­to­ko­ne­kin (Finmetric 85) va­ras­to­val­von­nan ope­tus­vä­li­neek­si. Kai­kis­sa suun­nit­te­lun ja tä­män to­teu­tuk­sen vai­heis­sa Mik­ko Lai­ne oli erit­täin ak­tii­vi­ses­ti ja myön­tei­ses­ti mu­ka­na”.

Mik­ko Lai­ne oli lah­te­lai­sen työ­läis­ur­hei­lun edus­ta­ja, jon­ka va­paa-ajan täyt­ti­vät moni­puo­li­set, en­nen kaik­kea nyrk­kei­lyyn ja uin­tiin liit­ty­neet, rien­not. Lai­neen in­nos­tu­nei­suut­ta ur­hei­luun on ku­vat­tu useis­sa läh­teis­sä. Esi­mer­kik­si lah­te­lai­set Väi­nö Val­ka­ma ja Lau­ri Piissilä to­dis­ta­vat an­si­o­merk­ki­ha­ke­muk­ses­sa vuon­na 1974 seu­raa­vaa: ”Lai­ne on joh­ta­va ja käyn­nis­tä­vä hah­mo ur­hei­lun sa­ral­la uh­ra­ten omis­ta eduis­taan luo­pu­en kai­ken va­paa-ai­kan­sa ur­hei­lun hy­väk­si. Hän on osoit­tau­tu­nut in­nos­ta­vak­si ja mu­kaan­sa tem­paa­vak­si hen­ki­lök­si ur­hei­lu­toi­min­nas­sa, jos­sa hän pit­kään mu­ka­na ol­len on saa­vut­ta­nut suu­ren pä­te­vyy­den ja asi­an­tun­te­muk­sen. Voi­daan täy­del­lä syyl­lä sa­noa, että ur­hei­lun kai­kin­puo­li­nen edis­tä­mi­nen on muo­dos­tu­nut Lai­neel­le elä­män­teh­tä­väk­si.”

”Eka koutsi, vaik­ka­kaan ei vie­lä -60-lu­vul­la.” – Jan­ne Vir­ta­nen

”Mik­ko oli myös Ka­rin en­sim­mäi­nen uin­ti­val­men­ta­ja nel­jän vuo­den ajan 80-lu­vun alus­sa.” – Kari Väi­sä­nen

”Muis­tan hy­vin Mi­kon kun Hä­meen­lin­nas­sa perrustettiin TUL:n seu­raan uin­ti­ja­os­to Mik­ko oli apu­na saa­mas­sa hom­man pyö­riin! Hie­no mies.” – Esko Heik­ki­lä

LIITETIEDOT

Hen­ki­lö­koh­tai­set ur­hei­lu­saa­vu­tuk­set

TUL:n uin­ti­mes­ta­ruuk­sia ikä­mies­sar­jas­sa kym­me­ne­nä vuon­na; TUL:n Hä­meen pii­rin uin­ti­mes­ta­ruuk­sia 20 vuo­te­na; TUL:n Hä­meen pii­rin nyrk­kei­ly­mes­ta­ruuk­sia 10 vuo­te­na; TUL:n vuo­den 1946 liit­to­juh­lien nyrkeilykilpailujen 2. sija. Eri­lai­sia val­men­nus­kurs­se­ja.

Jä­se­nyy­det ja muut luot­ta­mus­toi­met

TUL:n liit­to­toi­mi­kun­nas­sa kah­dek­san vuot­ta (1963-70); TUL:n Hä­meen pii­rin pii­ri­toi­mi­kun­nas­sa vara­pu­heen­joh­ta­ja­na usei­ta vuo­sia; Hä­meen lää­nin ur­hei­lu­lau­ta­kun­nan jä­se­ne­nä yli 10 vuot­ta; Suo­men Uima­o­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton joh­to­kun­nas­sa 12 vuot­ta; TUL:n Hä­meen pii­rin uin­ti­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja 20 vuot­ta; Lah­den kau­pun­gin ur­hei­lu­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja 1970-1976. Lau­ta­kun­nan jä­sen 1977-1980; Lah­den Ka­le­va ry:n ra­has­ton­hoi­ta­ja ja joh­to­kun­nan jä­sen 12 vuot­ta, uin­ti­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja yli 25 vuot­ta; SOU:n Hä­meen lää­nin toi­mi­kun­nan jä­sen usei­ta vuo­sia.

Kun­ni­an­o­soi­tuk­set

Va­pau­den mi­ta­li 2 (29.9.1944); Suo­men ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­kult­tuu­rin kul­tai­nen an­si­o­ris­ti; TUL:n kul­tai­nen an­si­o­merk­ki 1969; TUL:n Hä­meen pii­rin kul­tai­nen an­si­o­merk­ki 1989.

Tuo­tan­to

Kir­joit­ta­nut ur­hei­lu­val­men­nus­oh­jei­ta ja ar­tik­ke­lei­ta jul­kai­sui­hin.

So­ti­las­arvo: Ker­sant­ti. As­tui pal­ve­luk­seen 16.3.1940 ja ko­tiu­tet­tiin 17.11.1944. Lai­ne toi­mi krh-heit­ti­men joh­ta­ja­na ja osal­lis­tui seu­raa­viin tais­te­lui­hin: Häkälä, Kon­tu, Vis­ka­ri, Pilkkula, Kuuterselkä, Sy­vä­rin sil­lan­pää, Vii­pu­ri, Lavola, Juustila ja Tolvajoki.

Läh­teet ja kir­jal­li­suus

– Lah­den Ka­le­va ry:n ha­ke­mus Suo­men ur­hei­lun kul­tai­ses­ta an­si­o­ris­tis­tä Mik­ko Lai­neel­le 26.2.1974.

-Mik­ko Lai­ne in Me­mo­ri­am; Mik­ko Lai­neen so­ti­las­pas­si; Unto En­lun­din kir­jal­li­nen tie­don­anto 5.10.2011; Ola­vi Leh­ti­sen kir­jal­li­nen tie­don­anto 12.10.2011; Tar­mo Vir­ta­sen kir­jal­li­nen tie­don­anto 5.10.2011. Hei­no­nen Jou­ko, Kunt­tu Timo. Aat­teen pa­loa ja miel­tä ja­loa. Pro­tes­ti­liik­kees­tä moni­a­lai­sek­si suur­seu­rak­si. Lah­den Ka­le­va 80 vuot­ta, Lah­den Ka­le­va, Lah­ti 2005.

Ku­vi­tus­kuva. Huruslahden ui­ma­la Var­kau­des­sa 1940-lu­vun lo­pul­la.

“Ola­vi Leh­ti­nen: Lai­neen Mik­ko oli juu­ri oi­kea hen­ki­lö joh­ta­maan TUL:n uin­tia”

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015