Legenda Antti Kasviolle 50-vuotisjuhlajulkaisu!

20.12.2023

Uin­ti­le­gen­da Ant­ti Kas­vio, maa­il­man pa­ras 200 met­rin va­paa­ui­ma­ri vuo­si­na 1992–1994, täyt­tää 50 vuot­ta 20.12.2023. Pal­jon on­nea, Ant­ti! Spee­do Mas­ters Fin­land laa­ti mes­ta­rin kun­ni­ak­si 50-vuo­tis­juh­la­jul­kai­sun Sini­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku. Seu­ra kiit­tää läm­pi­mäs­ti kir­jan te­ki­jöi­tä ja tu­ki­joi­ta. Nu­me­roi­tu­ja arvo­kir­jo­ja on pai­net­tu 325 kap­pa­let­ta.

Teos muis­tut­taa lu­ki­joi­ta pe­rik­si­an­ta­mat­to­mas­ta ja voi­ton­tah­toi­ses­ta huip­pu-ui­ma­ris­ta, jol­lai­se­na olem­me maa­il­man­mes­ta­ri ja olym­pi­a­mi­ta­lis­ti Ant­ti Kas­vi­on op­pi­neet tun­te­maan. Kir­jan kan­sien vä­liin on koot­tu teks­te­jä hen­ki­löil­tä, jot­ka ovat koh­dan­neet An­tin eri aree­noil­la: olym­pi­a­lai­sis­sa, uima­hal­leis­sa, tele­vi­si­os­sa, ra­di­os­sa ja leh­dis­sä. Moni­ää­ni­sen te­ok­sen teks­teis­sä ui­daan Dun­ker­qu­en, Bar­ce­lo­nan, Shef­fiel­din ja Roo­man li­säk­si muun mu­as­sa So­dan­ky­läs­sä, Liek­sas­sa, Lap­peen­ran­nas­sa ja Mik­ke­lis­sä. Suu­rel­ta osin en­nen jul­kai­se­mat­to­mis­sa ku­vis­sa mat­kus­te­taan esi­mer­kik­si Käki­sal­meen.

Toi­vot­ta­vaa on, että uin­ti­ur­hei­lun ys­tä­vät löy­tä­vät lu­ke­mis­toon­sa tä­män jul­kai­sun, jon­ka mu­kaan­sa­tem­paa­vat ar­tik­ke­lit pa­laut­ta­vat mie­leen muis­to­ja men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä. Ko­ko­nai­suu­te­na teos tuo esiin pait­si Ant­ti Kas­vi­on ura­po­lun, mut­ta myös suo­ma­lai­sen uin­ti­ur­hei­lun ylei­sen muu­tok­sen ja ta­voit­tei­den uu­dis­tu­mi­sen. Suo­ta­vaa on, että jul­kai­su in­nos­taa jat­ka­maan uin­ti­ur­hei­lun men­nei­syy­den jäl­jit­tä­mis­tä ja ke­hit­tä­mis­tä myös tu­le­vai­suu­des­sa. Mon­ta ker­to­mus­ta on vie­lä ker­to­mat­ta ja ta­ri­naa kuu­le­mat­ta.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015