Lahtelaisseurat kauhoivat mitaleja mastersien PM-uinneissa Vantaalla

28.10.2019

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ja Lah­den Ka­le­van mas­ters-ui­ma­rit ki­sai­li­vat vii­kon­lop­pu­na Van­taan Tik­ku­ri­las­sa pi­de­tyis­sä pit­kän ra­dan Poh­jois­mai­den mas­ters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa. Yli 25-vuo­ti­ail­le tar­koi­te­tuis­sa ki­sois­sa ikä­sar­ja vaih­tuu vii­den vuo­den vä­lein.

Spee­don 12 ui­ma­ria saa­vut­ti­vat ki­sois­sa 3 mes­ta­ruut­ta, 7 ho­pe­a­si­jaa ja 5 prons­si­ti­laa. Li­säk­si vies­ti­uin­neis­sa seu­ran ui­ma­rit yl­si­vät 3 mes­ta­ruu­teen, 2 ho­pe­a­si­jaan ja 1 prons­si­ti­laan. Ka­le­val­le kir­jat­tiin 4 hen­ki­lö­koh­tais­ta mes­ta­ruut­ta.

Poh­jois­mai­den mas­ters-mes­ta­reik­si ui­vat Lah­den Ka­le­van Ma­rit­ta Kur­ki, Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Pet­ri Heik­ki­lä ja Jaak­ko Hei­mo. Mes­ta­reik­si Spee­don vies­ti­jouk­ku­eis­sa ui­vat myös Tom­mi Käh­kö­nen, Juri Log­vin, Ta­pio Mäki­talo, Kim Oh­to­nen, Tep­po Paa­ja­nen, Kai Pou­ta­nen, Lari Sir­ne­lä, Mik­ko Soi­ni ja Frans Veck.

Seu­raa­vak­si lah­te­lai­set mas­ters-ui­ma­rit val­mis­tau­tu­vat maa­lis­kuus­sa Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viin ly­hy­en ra­dan mas­ters-mes­ta­ruus­ki­soi­hin. Mas­ters-uin­nin EM-ki­sat pi­de­tään Bu­da­pes­tis­sä Un­ka­ris­sa kesä­kuun alus­sa.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015