Lahtelaiset kauhoivat roppakaupalla mitaleita masters-mestaruuskisoista Turusta

29.10.2018

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din, Lah­den Ka­le­van ja Lah­den Uima­seu­ran mas­ters-ui­ma­rit ki­sai­li­vat vii­kon­lop­pu­na Tu­rus­sa pi­de­tyis­sä pit­kän ra­dan Suo­men mas­ters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa. Yli 25-vuo­ti­ail­le ui­ma­reil­le tar­koi­te­tuis­sa ki­sois­sa ikä­sar­jat vaih­tu­vat vii­den vuo­den vä­lein.

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din 9 ui­ma­ria saa­vut­ti­vat ki­sois­sa 16 mes­ta­ruut­ta, 14 ho­pe­a­si­jaa ja 4 prons­si­ti­laa. Vies­ti­uin­neis­sa Spee­don ui­ma­rit yl­si­vät 4 mes­ta­ruu­teen. Ka­le­val­le kir­jat­tiin 2 hen­ki­lö­koh­tais­ta mes­ta­ruut­ta ja 2 ho­pe­a­mi­ta­lia. Lah­den Uima­seu­ra ylsi yh­teen ho­pe­a­si­jaan.

Suo­men mas­ters-mes­ta­reik­si lah­te­lai­sis­ta ui­vat Lah­den Ka­le­van Ma­rit­ta Kur­ki, Spee­don Pet­ri Heik­ki­lä, Tom­mi Käh­kö­nen, Kim Oh­to­nen, Mik­ko Soi­ni ja Jan­ne Vir­ta­nen. Mes­ta­reik­si Spee­don ri­veis­sä ui­vat vies­teis­sä myös Ta­pio Mäki­talo, Tep­po Paa­ja­nen, Kai Pou­ta­nen ja Jaa­ni Vir­ta­nen.

Ka­le­van Ma­rit­ta Kur­ki (65-69-vuo­ti­aat) ui Suo­men mas­ters-en­nä­tyk­sen 400 met­rin va­paa­uin­nis­sa. Spee­don Pet­ri Heik­ki­lä (55-59-vuo­ti­aat) ylsi Suo­men mas­ters-en­nä­tyk­seen 100 met­rin per­hos­uin­nis­sa.

Seu­raa­vak­si lah­te­lai­set mas­ters-ui­ma­rit val­mis­tau­tu­vat isol­la jou­kol­la maa­lis­kuus­sa Maa­ri­an­ha­mi­nas­sa jär­jes­tet­tä­viin ly­hy­en ra­dan mas­ters-mes­ta­ruus­ki­soi­hin.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015