Laadukasta sprinttiuintia Tuusulan illassa

Teksti ja kuva: Jukka Vatanen

http://www.you­tu­be.com/watch?v=i4ifPW­lIHN4

Seu­ra­vie­rai­lu 5.11.2013 Tuu­su­laan sat­tui il­taan, jol­loin olym­pi­a­val­men­ta­ja, Sprint­ti­Tal­lin Mar­ko Mal­ve­la vie­rai­li Tuu­su­lan Uima­seu­ran kil­pai­le­vien mas­ter­sien har­joi­tuk­sis­sa oh­jeis­ta­mas­sa sprint­ti­uin­nin uu­sis­ta tor­na­dois­ta. Mal­ve­la on Suo­men no­peim­man ui­ma­rin Ari-Pek­ka Liuk­ko­sen val­men­ta­ja.

Jos olet ui­nut kil­paa en­nen 2010-lu­kua ja mie­tit, mil­lais­ta uin­ti­val­men­nus on ny­ky­ään, pää­set hie­man kar­tal­le lu­ke­mal­la tä­män ar­tik­ke­lin. Ta­ri­nan pää­hen­ki­lö­nä on olym­pi­a­val­men­ta­ja Mar­ko Mal­ve­la ja tulk­ki­na, ar­tik­ke­lin laa­ti­ja­na, Juk­ka Va­ta­nen.

Sel­vyy­den kan­nal­ta on syy­tä mai­ni­ta, että erään ui­ma­rin syke­mit­ta­ri näyt­ti koko­nais­mat­kak­si 2000 met­riä – se ei kuu­los­ta en­tis­ai­ko­jen ui­ma­ril­ta mil­tään. Mil­tä sen si­jaan kuu­los­taa se, että  ky­sei­sen Suun­to-mie­hen tak­ki on tyh­jä 2 vuo­ro­kaut­ta Mal­ve­lan kä­sit­te­lyn jäl­keen? Pe­rus­kun­toa ja yleis­tä vi­reys­ta­soa Suun­to-mie­hel­lä on ja­et­ta­vak­si vaik­ka koko maa­il­mal­le. 

Oleel­lis­ta ei­vät siis ole ui­dut met­rit vaan se, mi­ten ne teh­dään ja kuin­ka ra­si­tuk­ses­ta pa­lau­du­taan. Jos täh­täät sa­dan met­rin ui­ma­rik­si ja uit har­joi­tuk­sis­sa 1970-lu­vun tyy­li­ses­ti 10-100 x 100-met­ri­siä 2- ja 3-alu­eil­la, istu alas ja jat­ka lu­ke­mis­ta. Kan­nat­taa­ko lu­kea ja poh­tia? Kan­nat­taa. Mie­les­tä­ni asi­oi­ta kan­nat­taa teh­dä mah­dol­li­sim­man oi­kein, kos­ka ai­kaa on lo­pul­ta lii­an vä­hän hu­kat­ta­vak­si. (Tero Mat­ka­nie­mi)

Altaan reunalla

”Ui­ma­rin on val­men­ta­jan opas­ta­ma­na oi­val­let­ta­va, mil­lai­nen uin­ti­tek­niik­ka on hä­nel­le so­pi­vin. Vain luon­nol­li­sil­la lii­ke­ra­doil­la saa­vu­te­taan mak­si­maa­li­nen pito ve­teen. Har­joi­tus­ten on hei­jas­tet­ta­va mah­dol­li­sim­man täs­mäl­li­ses­ti nii­tä kil­pai­lu­mat­ko­ja ja -la­je­ja, jois­sa ta­voi­tel­laan pa­ras­ta mah­dol­lis­ta suo­ri­tus­ta”, lin­ja­si jy­väs­ky­lä­läi­nen uin­ti­val­men­ta­ja Mar­ko Mal­ve­la en­nen har­joi­tus­ten al­kua.

Altaassa

Jo­kai­sel­la val­men­nus­ta­pah­tu­mal­la on ol­ta­va tee­ma. Mar­ko Mal­ve­lan joh­ta­man har­joi­tuk­sen suu­re­na lin­ja­na oli sprint­ti­uin­nin eri­tyis­piir­teet. Mal­ve­la se­lit­ti, kuin­ka kan­sain­vä­li­set meta­tut­ki­muk­set tu­ke­vat tie­toa sii­tä, että ur­hei­lu­har­joit­te­lu, jota ei voi se­lit­tää kil­pai­lun näkö­kul­mas­ta, on mel­ko tur­haa. Esi­mer­kik­si sprint­te­rin ei tar­vit­se osa­ta uida eri teho­a­lu­ei­ta; hä­nen on osat­ta­va uida 97 %:n te­hol­la. On us­kal­let­ta­va uida ko­vaa: ly­hyt ja kova tree­ni on hyö­dyl­li­sem­pi kuin pit­kä ja jun­naa­va ”ke­laa­mi­nen” 1-, 2- ja 3-alu­eil­la. Ui­ma­rin on aina pi­det­tä­vä kirk­kaas­ti mie­les­sään har­joi­tuk­sen aihe, kos­ka täl­lä ta­val­la har­joit­te­lu on pait­si mie­le­käs­tä niin se on myös hyö­dyl­lis­tä.

Har­joi­tuk­ses­sa sy­ven­nyt­tiin uu­den­lai­siin tek­niik­ka- ja vesi­voi­ma­har­joit­tei­siin. Li­säk­si ope­tel­tiin ui­maan kil­pai­lu­vauh­dil­la. ”On ole­mas­sa tut­ki­mus­tie­toa myös sii­tä, että mai­ni­tul­la 97 %:n te­hol­la ui­ta­es­sa tek­niik­ka py­syy ka­sas­sa ja lii­ke vie eteen­päin. Täy­sil­lä, sata­pro­sent­ti­sil­la te­hoil­la ui­ta­es­sa uin­ti me­nee väis­tä­mät­tä ’mös­sök­si’”, hyvä­tuu­li­nen Mal­ve­la va­lis­ti.

Tee­man va­lit­se­mi­nen val­men­nus­ta­pah­tu­maan ei ole vai­ke­aa. Sen si­jaan se, että val­men­net­ta­va va­paut­taa voi­ma­va­ran­sa uu­den op­pi­mi­seen sekä jat­kaa op­pi­man­sa tai­don ja tie­don ja­los­ta­mis­ta it­se­näi­ses­ti, on jos­kus on­gel­mal­lis­ta. Kun tämä ur­hei­li­ja­läh­töi­nen op­pi­mi­nen on­nis­tuu, ke­hit­ty­mi­nen on ta­kuu­var­maa. ”Nämä me­ne­tel­mät so­pi­vat kai­kil­le ui­ma­reil­le iäs­tä riip­pu­mat­ta”, Mar­ko Mal­ve­la ker­ta­si har­joi­tuk­sen jäl­keen.

Vaatteet päällä

On­nis­tu­nut val­men­nus­ta­pah­tu­ma oli hyvä osoi­tus ak­tii­vi­ses­ta työs­tä, jota mar­ras­kuus­sa 10 vuot­ta täyt­tä­väs­sä Tuu­su­lan Uima­seu­ras­sa on teh­ty nuor­ten ja ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Ai­kuis­har­ras­ta­jien ta­sai­nen mää­rän kas­vu ja me­nes­tys mas­ters-ki­sois­sa ovat näyt­tö­jä tär­ke­äs­tä ai­kuis­lii­kun­ta­työs­tä, jota Tuu­su­las­sa teh­dään. Tuu­su­lan Uima­seu­ra lii­kut­taa vii­koit­tain yli sa­taa ai­kuis­ta. Li­säk­si mo­nia mas­ters-ui­ma­rei­ta toi­mii useis­sa Tuu­su­lan Uima­seu­ran ja Suo­men Uima­lii­ton eri teh­tä­vis­sä.

”Oli hie­noa saa­da vir­kis­tä­viä nä­ke­myk­siä uin­tiin alan te­rä­vim­mäs­tä kär­jes­tä. Ma­ken in­nos­ta­va, läs­nä ole­va syke tart­tuu jo­kai­seen val­men­net­ta­vaan, jol­loin rank­ka­kin tree­ni on­nis­tuu. Näi­tä op­pe­ja voin var­mas­ti so­vel­taa myös omaan val­men­nus­työn”, to­te­si mas­ters-ui­ma­ri sekä las­ten tek­niik­ka­ral­lien ve­tä­jä Jo­han­na Sal­me­la.

“On us­kal­let­ta­va uida ko­vaa: ly­hyt ja kova tree­ni on hyö­dyl­li­sem­pi kuin pit­kä ja jun­naa­va ke­laa­mi­nen.”

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015