Uintigaala ja uintivuosi 2012

Video: Tommy Rundgren (puhe), Kai Poutanen

http://www.you­tu­be.com/watch?v=LsKCsXRQICs

Suo­men Uima­lii­ton mas­ters-toi­min­nan pai­no­pis­tee­nä oli uin­nin, uima­hyp­py­jen ja vesi­pal­lon kil­pai­lu­toi­min­ta, tie­dot­ta­mi­nen ja kun­to- ja ter­veys­lii­kun­ta. (Läh­de: Suo­men Uima­lii­ton vuo­si­ker­to­mus 2012) Vuo­si päät­tyi uin­ti­ur­hei­lu­väen yh­tei­seen Uin­ti­gaa­laan Bal­tic Prin­cess -lai­val­la.

Yli 30-vuo­ti­ai­den li­sens­si­uima­rei­den mää­rä kas­voi hie­man vuo­den ai­ka­na ja mas­ter­sui­ma­rei­ta oli­kin toi­min­ta­vuo­den lo­pus­sa 740 (709 vuon­na 2011). Mas­ters­va­li­o­kun­ta vas­taa toi­min­nan to­teut­ta­mi­ses­ta ja ke­hit­tä­mis­työs­tä. Va­li­o­kun­ta ko­koon­tui kak­si ker­taa ja muu­ten hoi­ti jär­jes­te­ly­jä säh­kö­pos­tit­se.

Kil­pai­lu­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen on­nis­tui uin­nin osal­ta, mut­ta uima­hyp­py­jen ja vesi­pal­lon kans­sa yh­teis­toi­min­taa ei vie­lä käyn­nis- tet­ty. Uin­nin osal­ta mas­ters­la­je­ja saa­tiin niin kan­sal­li­siin kuin alue­kil­pai­lui­hin­kin. Ly­hy­en- ja pit­kän ra­dan mes­ta­ruus­uin­nit ke­rä­si­vät en­nä­tys­mää­rän mas­ter­sui­ma­rei­ta. Vi­rii­lit Vins­tat -kil­pai­luun Es­poon­lah­des­sa osal­lis­tui 133 ui­ma­ria. Kil­pai­lun yh­tey­des­sä jär­jes­tet­tiin myös Su­per­mas­ters­kil­pai­lu. Puo­len ton­nin uin­ti -ta­pah­tu­man ke­hit­tä­mis­tä jat­ke­taan vuon­na 2013.

Suo­men mas­ter­sui­ma­rit osal­lis­tui­vat PM-kil­pai­lui­hin Ruot­sin Borå­sis­sa loka­kuus­sa. Ita­li­an Ric­ci­o­nes­sa jär­jes­tet­tyi­hin MM-kil­pai­lui­hin osal­lis­tui ui­ma­rien li­säk­si ui­ma­hyp­pää- jiä ja vesi­pal­loi­li­joi­ta.

Kil­pai­lu­sään­tö­jen tun­net­ta­vuut­ta li­sät­tiin Uin­ti-leh­den ar­tik­ke­leil­la sekä ja­ka­mal­la mas­ters­ki­so­jen jär­jes­tä­jil­le kil­pai­lui­hin liit­ty­viä eri­tyis­oh­jei­ta. Joi­ta­kin tar­ken­nuk­sia mas- ters­sään­töi­hin esi­tet­tiin sään­tö­va­li­o­kun­nal­le.

Kai Pou­ta­nen ja Mi­ka­el Saa­ri viih­dyt­ti­vät gaa­la­y­lei­söä.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015