Mallorca Open Masters - Son Hugo, Palma De Mallorca

Janne Virtanen

Mo­nes­ti olen miet­ti­nyt, että oli­si haus­kaa jokus käy­dä kat­so­mas­sa kuin­ka mastersmestaruuskisat muu­al­la jär­jes­te­tään. Sat­tu­mal­ta tä­hän tar­jou­tui mah­dol­li­suus, kun huo­ma­sin, että va­raa­mam­me loma­mat­kan ai­ka­na jär­jes­tet­tiin vuo­tui­nen Mal­lor­ca Open Masters (M.O.M.) Palmassa 2.-3.4.2016. Seu­raa­vas­sa kisa­ra­port­ti ki­sois­ta, ilmottautumisista ja jär­jes­te­lyis­tä.

Ilmottautuminen su­jui hel­pos­ti ne­tis­sä, es­pan­ja­lai­sil­la on käy­tös­sään hyvä jär­jes­tel­mä tä­hän (Elitechip, jol­la he hoi­ta­vat mo­nien mui­den­kin la­jien ilmottautumisia). Kie­lek­si sai on­nek­si va­li­ta myös eng­lan­nin. Tar­vit­tiin hen­ki­lö­tie­to­jen li­säk­si vain li­sens­sin nu­me­ro ja seu­ran nu­me­ro­koo­di. Start­ti­mak­su oli hal­pa, vain 6€/start­ti ja mak­su ta­pah­tui luotttokortilla ilmottautumisen yh­tey­des­sä. Koko toi­men­pi­tee­seen ku­lui vain muu­ta­ma mi­nuut­ti ja ilmottautumisesta tuli vah­vis­tus­vies­ti säh­kö­pos­tiin. Laji­va­li­koi­ma on vuo­sit­tain sama ja se löy­tyy tääl­tä:

http://www.mallorcaopenmasters.es/index.php/en/information

Ki­sat ui­tiin sa­mas­sa Son Hu­gon uin­ti­kes­kuk­ses­sa, jos­sa jär­jes­tet­tiin mm. Masters EM-ki­sat vuon­na 2001 ja suo­ma­lais­ten masters-lei­ri vuon­na 2009. Komp­lek­siin kuu­luu 10-ra­tai­nen 50m sisä- ja ulko­al­las. Ulko­al­las ava­taan aina vas­ta tou­ko­kuus­sa, jon­ka vuok­si ki­sat käy­dään aina ly­hy­el­lä ra­dal­la sisä­al­taas­sa. 10-ra­tai­ses­ta al­taas­ta kisa­käy­tös­sä oli 8 ra­taa eli reu­na­ra­dat jä­tet­tiin tyh­jik­si. Uin­ti­kes­kus si­jait­see kehä­tien var­rel­la noin 3 km Palman kes­kus­tas­ta. Paik­ka on mi­nul­le hy­vin­kin tut­tu tree­ni­paik­ka, ky­sees­sä oli kym­me­nes reis­su­ni Palmaan, kai­ken kaik­ki­aan olen viet­tä­nyt siel­lä nyt jo lä­hes puo­li vuot­ta.

Ki­sat oli pa­ke­toi­tu kah­teen tii­vii­seen jak­soon. Toi­nen lau­an­tai-il­ta­na ja toi­nen sun­nun­tai-aa­mu­na. Laji­jär­jes­tys ja va­li­koi­ma on mie­les­tä­ni on­nis­tu­nut. La­jei­na siis kaik­kien la­jien 50 ja 100 met­rin mat­kat, 100m seka­uin­tia sekä 400m va­paa­uin­tia. Li­säk­si mo­lem­pien jak­so­jen lop­puun vies­tit, kaik­ki ly­hy­et vies­tit kuuluuvat siis lajivalkoimaan. En­nen vies­te­jä oli kak­si eril­lis­tä tau­koa. Toi­nen yk­si­lö­la­jien jäl­keen ja li­säk­si vies­tien vä­lis­sä oli ly­hyt tau­ko, jot­ta sekä seka­vies­tiin (mixed), että nor­mi­vies­tiin osal­lis­tu­vat saivet pie­nen pa­lau­tus­tauon. Ki­sois­sa oli kaik­ki­aan noin 500 ui­ma­ria yh­teen­sä 13 maas­ta (Es­pan­ja, Hol­lan­ti, Ita­lia, Ir­lan­ti, Iso-Bri­tan­nia, Puo­la, Ruot­si, Sak­sa, Suo­mi, Sveit­si, Tans­ka ja Tsek­ki, Un­ka­ri). Puo­let osan­ot­ta­jis­ta oli ulko­maa­lai­sia. Start­te­ja oli kaik­ki­aan 1500 eli suun­nil­leen sa­man ver­ran kuin Suo­men ly­hy­en ra­dan mastersmestaruuskisoissa, mut­ta to­si­aan vain kak­si noin nel­jän tun­nin jak­soa.

Uin­ti­kes­kuk­ses­sa kaik­kien mai­den li­put oli nos­tet­tu kat­toon jo per­jan­tai­na päi­vää en­nen ki­so­ja, myös Suo­men vaik­ka olin­kin täl­lä ker­taa ai­noa suo­ma­lai­nen osan­ot­ta­ja. Ki­so­jen ajan oli käy­tös­sä toi­nen 25m al­las ver­ryt­te­lyä var­ten. Omik­si la­jeik­se­ni oli va­lin­nut kaik­ki 50-met­rin mat­kat ja 100m seka­uin­tia, kos­ka ki­sois­sa ja­et­tiin myös mes­ta­ruus kaik­kiin em. la­jei­hin osal­lis­tu­nei­den kes­ken ikä­sar­joit­tain yh­teis­ajan pe­rus­teel­la. Täs­sä myös oiva idea Super Masters -ki­so­jen ke­hit­tä­mis­tä poh­ti­vil­le.

Jär­jes­te­lyt su­jui­vat jou­he­vas­ti ja omia ai­ko­ja­ni lukuunottamatta olin erit­täin tyy­ty­väi­nen ta­pah­tu­maan ja sii­hen, että tuli käy­tyä kat­sas­ta­mas­sa MOM 2016 ki­sat. Saat­taa hy­vin­kin olla, että jo­kin toi­nen­kin vuo­si va­raam­me Palman loma­reis­sum­me sa­maan ai­kaan. Sää Palmassa ei huh­ti­kuun alus­sa ol­lut vie­lä ko­vin ke­säi­nen. Läm­pö­tila vaih­te­li vii­kon mat­kam­me ai­ka­na päi­vi­sin 11 ja 20 as­teen vä­lil­lä. Jos jota­kuta kiin­nos­taa ajat, niin ne löy­ty­vät tääl­tä:

http://www.mallorcaopenmasters.es/index.php/en/information

Oma ta­sai­sen huo­no sar­ja­ni oli: 28,22 (SE) – 29,89 – 34,30 – 25,31 – 1.06,24 (SE). Kil­pai­lu­jen ko­vim­mas­ta tu­lok­ses­ta vas­ta­si 70-74 vuotiaiden sar­jas­sa 50m sel­kä­uin­nis­sa uu­den Eu­roo­pan En­nä­tyk­sen ui­nut rans­ka­lai­nen Jean Claude Lestideau EE-ajal­la 33.53 jää­den ME-ajas­ta vain 2 se­kun­nin sa­das­osaa. Mie­les­tä­ni voi­si Suo­mes­sa­kin miet­tiä, pi­tää­kö kaik­ki la­jit aina olla oh­jel­mas­sa. Täl­lai­sel­la laji­va­li­koi­mal­la jäi­si ai­kaa myös il­lan­viet­toon, haus­kan­pi­toon sekä mui­den­kin kuin oman seu­ran ka­ve­rien ta­paa­mi­seen. Nyt Suo­men ki­sat al­kaa olla lajivalkoimaltaan tur­han isot ja kes­tol­taan tur­han pit­kät ja pit­kä­ve­tei­set.

Ki­sois­sa oli myös oma vi­ral­li­nen åressi-ku­vaa­ja, jon­ka ku­vaa­mat yli 500 ku­vaa löy­ty­vät tääl­tä:

https://www.flickr.com/photos/esportsmasters/collections/72157664532923494/

Son Hu­goa voin suo­si­tel­la myös oma­toi­mi­sek­si lei­ri­pai­kak­si. Kuu­kau­si­kort­ti koko per­heel­le mak­saa 43,50€ / ka­len­te­ri­kuu­kau­si. Tä­män li­säk­si ell­ei ole kort­tia en­nes­tään, tu­lee 6,50€ kort­ti­mak­su pääl­le. Hin­taan si­säl­tyy siis koko per­heen ra­joit­ta­ma­ton pää­sy kaik­kiin Palman kun­nal­li­siin al­tai­siin sekä kun­to­sa­leil­le. Myös Son Hu­gos­sa on ihan toi­mi­va kun­to­sali. Pai­kal­li­sil­le hin­ta on vie­lä edul­li­sem­pi.

“Koko­nais­kil­pai­lun voit­ta­ja sel­vi­si la­jien koko­nais­ajan pe­rus­teel­la. Täs­sä vink­ki Super Masters -ki­so­jen ke­hit­tä­mis­tä poh­ti­vil­le.”

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015