Speedolaiset Viriileissä Vinstoissa

9.1.2016

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din kuu­si ui­ma­ria, Tuo­mas Läh­det­luo­ma, Tom­my Rund­grenTero Mat­ka­nie­mi, Lari Sir­ne­lä, Tep­po Paa­ja­nen ja Jan­ne Vir­ta­nen, osal­lis­tui­vat Es­poon­lah­den uima­hal­lis­sa 9.1.2016 Ce­tuk­sen jär­jes­tä­mään Vi­rii­lit Vins­tat -kil­pai­luun.

Yli 25-vuo­ti­ail­le tar­koi­te­tus­sa kil­pai­lus­sa ui­ma­rit kamp­pai­li­vat koko­nais­ki­san – tai yk­sit­täi­sen la­jin voi­tos­ta – ikä­ta­soi­tus­pis­teil­lä. Ki­sas­sa ui­ma­rit ui­vat jo­kais­ta uin­ti­muo­toa 50 met­riä ja lo­puk­si 100 met­riä seka­uin­tia.

Spee­do­lai­sis­ta Jan­ne Vir­ta­nen ei osal­lis­tu­nut koko­nais­ki­saan, vaan tyy­tyi sel­kä­vai­vai­se­na 50 met­rin sel­kä­uin­nin ja sa­man mat­kan va­paa­uin­nin suo­ri­tuk­siin. Ikä­ta­soi­tus­pis­teil­lä hän voit­ti mo­lem­mat la­jit. ”Piti uida uusi ikä­luo­kan SE-tu­los 50 met­rin sel­kä­uin­nis­sa. En pys­ty­nyt”, Vir­ta­nen to­tes­ti ki­san jäl­keen.

Ki­sas­sa näh­tiin Spee­do Mas­ters Fin­lan­din osal­ta dra­ma­tiik­kaa. Ki­saa rin­ta­uin­ti­o­suu­den al­kuun asti joh­ta­nut Tom­my Rund­gren jou­tui jät­tä­mään ki­san kes­ken ni­vus­vai­van ta­kia. Mer­kil­le pan­ta­vaa on se, jo­kai­ses­sa la­jis­sa pal­kin­to­ko­rok­keel­le nou­si vä­hin­tään yksi Spee­don mies­ui­ma­ri.

74 mies­ui­ma­rin koko­nais­ki­san voit­ta­jak­si ylsi Van­der­sin Vil­le Lind­fors. Koko­nais­ki­sas­sa toi­sek­si si­joit­tui Spee­do Mas­ters Fin­lan­din Tero Mat­ka­nie­mi, joka voit­ti ki­san rin­ta­uin­nin ja seka­uin­nin. Koko­nais­a­jas­sa Mat­ka­nie­mi oli Lind­for­sia 0,13 se­kun­tia no­pe­am­pi, mut­ta la­jien pis­teet rat­kai­si­vat niu­kas­ti ki­san Lind­for­sin hy­väk­si.

Paluu vanhaan pistelaskujärjestelmään?

Kil­pai­lun alku­pe­räi­nen tar­koi­tus on ol­lut an­taa hy­vi­tys­tä ui­ma­ril­le jo­kai­ses­ta ikä­vuo­des­ta si­ten, että van­hem­mis­sa ikä­luo­kis­sa hy­vi­tys kas­vai­si ajal­li­ses­ti. Uudes­sa las­ku­jär­jes­tel­mäs­sä ai­kaa ver­ra­taan oman ikä­luo­kan ME-ai­kaan ja il­mei­ses­ti si­ten, että hy­vi­tys­tä tu­lee ai­no­as­taan 5 vuo­den vä­lein. Voi käy­dä esi­mer­kik­si seu­raa­vas­ti: Kun ui­ma­ri vaih­taa ikä­sar­jaa, voi olla, että uu­den ikä­sar­jan ME on ai­kai­sem­paa ko­vem­pi. Si­ten ui­ma­ria ”sa­ko­te­taan”, ei hy­vi­te­tä. Vi­rii­lien las­ku­jär­jes­tel­mäs­säs 49-vuo­ti­as hä­vi­ää sa­man ajan ui­neel­le 40-vuo­ti­aal­le, kos­ka ME-aika on ko­vem­pi van­hem­pien sar­jas­sa.

Uu­des­ta pis­te­las­ku­jär­jes­tel­mäs­tä on kuu­lu­nut pal­jon kiel­teis­tä kri­tiik­kiä. Sik­si kil­pai­lun tu­le­vai­suu­den ta­kia Spee­do Mas­ters Fin­land toi­voo, että van­ha pis­te­las­ku­jär­jes­tel­mä pa­lau­tet­tai­siin. Pis­te­las­ku­jär­jes­tel­mä on kir­voit­ta­nut ma­te­maa­tik­ko­ja ko­nei­den ää­rel­le, ks. Aimo Nie­mi.

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015