Tervetuloa - lukuohje lukijalle

Edes­sä­si ole­va di­gi­taa­li­nen Mo­bie Zine -jul­kai­su on Spee­do Mas­ters Fin­lan­din seu­ra­leh­ti, jota päi­vi­te­tään sään­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti. Sen tar­koi­tuk­se­na on sy­ven­tää seu­ran Face­book-si­vul­la jul­kais­ta­via asi­oi­ta. Leh­den lin­ja­na on jul­kais­ta laa­jas­ti uin­tiin ja en­nen kaik­kea mas­ters-uin­tiin liit­ty­viä ar­tik­ke­lei­ta. Si­ten jul­kais­tu­jen ar­tik­ke­lei­den ra­jaus on mel­ko väl­jä. Spee­do Mas­ters Fin­land on Suo­men suu­rin mas­ters-uin­tiin eri­kois­tu­nut aika­kaus­leh­ti. Ter­ve­tu­loa seu­ran kan­na­tus­jä­se­nek­si!

Vaik­ka tu­lok­set ovat­kin mel­ko kes­kei­nen osa mas­ters-uin­ti­toi­min­taa, leh­den pals­toil­la esi­tel­lään mah­dol­li­sim­man niu­kas­ti ku­via mie­hiä mi­ta­lit kau­lois­saan. Ur­hei­lun san­ka­ri­ker­to­muk­set pi­de­tään mah­dol­li­sim­man tiu­kas­ti ai­sois­sa. Toi­saal­ta ve­des­sä ko­vaa liik­ku­vat seu­ran ui­ma­rit ei­vät voi ei­vät­kä aina ha­lu­a­kaan vält­tyä mi­ta­li­sa­teil­ta. To­tuu­den ni­mis­sä mi­ta­lin­hoh­toi­set ku­vat tus­kin kan­nus­ta­vat laa­jas­ti ai­kuis­vä­es­töä liik­ku­maan. Vai­ku­tus voi olla hel­pos­ti päin­vas­tai­nen.

Leh­den toi­mi­tuk­sen polt­to­pis­tees­sä ovat kil­pa­uin­tia ar­ki­sem­mat ja pal­jon tär­ke­äm­mät asi­at. Mie­lui­ten jul­kai­sem­me ter­vei­siin elä­män­ta­poi­hin, har­joit­te­luun ja lii­kun­nan yh­teis­kun­nal­li­siin il­mi­öi­hin liit­ty­viä ar­tik­ke­lei­ta. Näil­lä  pai­no­pis­teil­lä voi par­haim­mil­laan olla uin­nin olo­suh­tei­ta edis­tä­viä vai­ku­tuk­sia, jos­ta hyö­ty­vät kaik­ki uin­tia har­ras­ta­vat ih­mi­set.

Jos olet kiin­nos­tu­nut tuo­maan sa­na­si esil­le täs­sä jul­kai­sus­sa, lä­he­tä se ar­vi­oi­ta­vak­si: spee­do.mas­ters.fin­land@gmail.com.

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din verk­ko­leh­ti on Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja.

Spee­do Mas­ters Fin­lan­din You­Tu­be-ka­na­va.

“Mo­bie Zine on käyt­tä­jä­ys­tä­väl­li­nen HTML5-verk­ko­jul­kai­su, joka on lu­et­ta­vis­sa es­teet­tö­mäs­ti kai­kil­la lait­teil­la pie­nis­tä äly­pu­he­li­mis­ta tab­let-lait­tei­siin, tie­to­ko­nei­siin ja jopa nyky­ai­kai­siin tv-vas­taan­ot­ti­miin lai­te­a­lus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Lue li­sää: www.mo­bie.fi.”

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015