Lahtelaisille mestaruuksia, PE- ja SE-tuloksia

Lah­den Ka­le­van ja Speedo Masters Finlandin yli 25-vuotiaat masters-ui­ma­rit ki­sa­si­vat vii­kon­lop­pu­na Tu­rus­sa jär­jes­te­tyis­sä avoi­mis­sa uin­nin Suo­men masters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa. Lah­te­lais­seu­ro­jen ui­ma­rit yl­si­vät kol­men päi­vän ai­ka­na yh­teen­sä 13 mes­ta­ruu­teen. Impi­vaa­ran uima­hal­lis­sa ki­sa­tuis­sa masters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa oli pit­käl­ti yli 500 osal­lis­tu­jaa. Avoi­met kil­pai­lut oli­vat hou­kut­ta­neet ui­ma­rei­ta myös Ruot­sis­ta, Ve­nä­jäl­tä ja Vi­ros­ta.

Suo­men masters-mes­ta­reik­si ui­vat Lah­den Ka­le­van Ma­rit­ta Kur­ki (50, 100, 200 ja 800 m va­paa­uin­tia),  Speedo Masters Finlandin Pet­ri Heik­ki­lä (100 m per­hos­uin­tia), Tep­po Paa­ja­nen (50 m per­hos­uin­tia), Tom­my Rund­gren (50, 100, 200 m va­paa­uin­tia), Jan­ne Vir­ta­nen (50 m sel­kä­uin­tia).

Jan­ne Vir­ta­nen, Kim Oh­to­nen, Pet­ri Heik­ki­lä ja Tom­my Rund­gren voit­ti­vat ja ui­vat yli 50-vuotiaiden sar­jas­sa uu­den Poh­jois­mai­den masters-en­nä­tyk­sen 4 x 50 met­rin seka­uin­ti­vies­tis­sä. Ma­rit­ta Kur­jen aika 200 met­rin va­paa­uin­nis­sa on uusi masters-SE. Myös Pet­ri Heik­ki­län mes­ta­ruus­aika 100 met­rin per­hos­uin­nis­sa kir­ja­taan Suo­men en­nä­tyk­sek­si.

Speedo Masters Finlandin Tom­mi Käh­kö­nen, Ta­pio Mäki­talo, Kai Pou­ta­nen, Lari Sirnelä ja Jaani Vir­ta­nen vei­vät vies­te­jä mes­ta­ruus­vauh­tia ja yl­si­vät myös hen­ki­lö­koh­tais­ten la­jien mi­ta­li­si­joil­le. Kaik­ki­aan lah­te­lai­set saa­vut­ti­vat 3 vies­ti­mes­ta­ruut­ta.

Seu­raa­vak­si Speedo Masters Finlandin ui­ma­rit val­mis­tau­tu­vat tou­ko­kuus­sa Lon­toos­sa jär­jes­tet­tä­viin masters-uin­nin EM-ki­soi­hin. Sitä en­nen lah­te­lai­set ui­ma­rit kil­pai­le­vat ly­hy­en ra­dan masters-mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa Kok­ko­las­sa maa­lis­kuus­sa.

Speedo Masters Finland kiit­tää kil­pa­kump­pa­nei­ta reh­dis­tä, rei­lus­ta ki­sai­lus­ta ja mu­ka­vas­ta vii­kon­lo­pus­ta! Kok­ko­las­sa vii­meis­tään ta­va­taan!

INFO

Speedo Masters Finlandin mi­ta­li- ja en­nä­tys­sal­do pit­kän ra­dan masters-mes­ta­ruus­kil­pai­lus­ta:

Tu­los­pal­ve­lu: http://www.livetiming.fi/results.php?cid=2410

Tom­my Rund­gren (vas.) ja Lari Sirnelä kes­kit­ty­mäs­sä seu­raa­vaan läh­töön.

SPEEDO MASTERS FINLANDSuo­men suu­rin masters-uin­ti­jul­kai­su - Speedon ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015