Loistavat puitteet Kazanin MM-kisoissa - Speedoille ensimmäinen MM-kulta

Jär­jes­tyk­ses­sään 16. mas­ters-MM-kil­pai­lut pi­det­tiin Ka­za­nis­sa Ve­nä­jäl­lä 10.-16.8.2015. MM-uin­nit pi­det­tiin nyt en­sim­mäi­sen ker­ran ylei­sen sar­jan MM-kil­pai­lu­jen yh­tey­des­sä – tai oi­ke­as­taa nii­den jäl­keen. Puit­teet oli­vat­kin ai­nut­laa­tui­set, ja jär­jes­te­lyt mas­ters-ui­ma­rin sil­min huip­pu­luok­kaa. Seu­raa­vas­sa ra­port­ti ki­sois­ta ja jär­jes­te­lyis­tä Spee­do Mas­ters Fin­lan­din ui­ma­rien pers­pek­tii­vis­tä näh­ty­nä.

Ka­za­nin MM-kil­pai­luis­sa mas­ters-uin­neis­sa osan­ot­ta­jia oli kaik­ki­aan 71 eri maas­ta. Ui­ma­ri­mää­rä oli sel­väs­ti ai­em­paa pie­nem­pi, vain noin 2 700 ui­ma­ria. Tämä joh­tui var­mas­ti enim­mäk­seen po­li­ti­koin­nis­ta; ai­na­kin Yh­dys­val­tain, Iso-Bri­tan­ni­an ja Uk­rai­nan uma­rei­ta näh­tiin sel­väs­ti nor­maa­lia vä­hem­män start­ti­pal­leil­la. Ki­sois­sa oli mu­ka­na sa­mat laji­ryh­mät kuin ylei­sen­kin sar­jan kil­pai­luis­sa, eli tai­to­uin­ti, uima­hy­pyt, vesi­pal­lo, rata­uin­ti ja avo­vesi­uin­ti, joka ui­tiin Ka­zan­ka-jo­es­sa. Suo­mes­ta mu­ka­na oli täl­lä ker­taa kaik­ki­aan 25 mas­ters-uin­ti­ur­hei­li­jaa: 1 hyp­pää­jä ja 5 en­tis­tä maa­jouk­ku­e­vesi­pal­loi­li­jaa, jot­ka pe­la­si­vat es­pan­ja­lai­ses­sa seu­ra­jouk­ku­ees­sa. Ki­so­jen van­hin osan­ot­ta­ja oli täl­lä ker­taa 95-vuo­ti­as. Si­nän­sä hän oli mel­ko nuo­ri, kos­ka yh­tään yli 100-vuo­ti­as­ta ei ol­lut ki­saa­mas­sa. Uima­hy­pyis­sä van­hin oli 85-vuo­ti­as mies, joka osal­lis­tui myös 10 met­rin ker­ros­hyp­pyi­hin.

Seu­ras­tam­me ki­soi­hin osal­lis­tui pie­ni mut­ta vah­va nel­jän ui­ma­rin jouk­kue. Mu­ka­na oli­vat ol­ka­pä­leik­kauk­ses­ta ki­soi­hin toi­pu­nut Tom­my Rund­gren, pi­ka­viis­tin ki­soi­hin teh­nyt Tero Mat­ka­nie­mi, arvo­kisa­de­byyt­tin­sä teh­nyt Lari Sir­ne­lä ja kaik­ki­aan seit­se­män la­jia ura­koi­nut Jan­ne Vir­ta­nen, jol­le nämä oli­vat jo 20. mas­ters-arvo­ki­sat (MM- tai EM-kil­pai­lut). Spee­do­jen odo­tuk­set ki­sa­me­nes­tyk­sest ei­vät ol­leet ko­vin kor­ke­al­la, eri­näis­ten vai­vo­jen, leik­kaus­ten ja mui­den elä­män­ti­lan­tei­den ta­kia.

Seu­ran ui­ma­rit tu­li­vat töi­den­sä ja laji­va­li­koi­man­sa vuok­si kisa­kau­pun­kiin eri ai­koi­hin. Finn­ai­rin suo­ra len­to oli kä­te­vä, kos­ka len­to­aika oli vain 2 tun­tia. Ka­za­nin kau­pun­ki si­jait­see Mos­ko­vas­ta  1 000 km itään. Täl­lä ker­taa aika­e­roon ei tar­vin­nut so­peu­tua, kos­ka yl­lä­tyk­sek­sem­me kel­lon­aika oli sama kuin Suo­mes­sa.

Kisapaikat ja järjestelyt

Ta­tars­ta­nin pää­kau­pun­gis­sa Ka­za­nis­sa on noin 1,2 mil­joo­naa asu­kas­ta, jois­ta noin puo­let on ve­nä­läi­siä ja puo­let ta­taa­re­ja. Ka­zan on Ta­tars­ta­nin tasa­val­lan pää­kau­pun­ki ja yksi koko Ve­nä­jän suu­rim­mis­ta kau­pun­geis­ta. Kau­pun­ki on suu­ri te­ol­li­suu­den, kau­pan, lii­ken­teen ja kult­tuu­rin kes­kus ja myös ta­taa­ri­kult­tuu­rin tär­kein kes­kus, joka si­jait­see Vol­ga- ja Ka­zan­ka-jo­kien yh­ty­mä­koh­das­sa.

Yö­len­to las­keu­tui klo 2.20 Ka­za­nin ken­täl­le, jos­sa saa­tiin esi­ma­kua jär­jes­te­lyi­hin pa­nos­tuk­ses­ta. Vas­tas­sa oli kym­me­niä jär­jes­tä­jien edus­ta­jia, ja ui­ma­reil­le oli jär­jes­tet­ty myös oma no­pe­am­pi vii­su­mi­jono. Ken­täl­tä oli il­mai­nen bus­si­kul­je­tus kisa­ky­lään ak­kre­di­toin­ti­pai­kal­le, joka si­jait­si kau­pun­gin ulko­puo­lel­la yli­o­pis­to­a­lu­eel­la. Ho­tel­lin olim­me va­lin­neet ihan kes­kus­tas­ta, lä­hel­tä rau­ta­tie­ase­maa, kos­ka ha­lu­sim­me näh­dä Ka­za­nin kau­pun­kia laa­jem­min­kin. Ho­tel­li oli sama, jos­sa mo­net ylei­sen sar­jan maa­jouk­ku­eet ma­joit­tui­vat MM-ki­so­jen ai­ka­na. Ho­tel­lis­sa ma­joit­tui myös Suo­men jouk­kue. Kisa­ky­läs­tä oli­si ol­lut il­mai­nen 30 mi­nuu­tin vä­lein kul­ke­va meno-pa­luu­bus­si­kyy­ti kisa­pai­kal­le.

Her­rat Sir­ne­lä ja Vir­ta­nen saa­pui­vat pai­kal­le jo lau­an­tai­na 8.8. ja pää­si­vät kat­so­maan pai­kan pääl­lä ylei­sen sar­jan MM-uin­tien fi­naa­li­jak­so­ja, jois­ta pääl­lim­mäi­se­nä jäi­vät mie­leen tiu­kat tur­va­toi­met ja tie­tys­ti sä­häk­kä mies­ten 50 met­rin va­paa­uin­ti­fi­naa­li. Mie­leen pai­nui myös Ka­tie Le­dec­kyn 800 met­rin va­paa­uin­nin yli­voi­mai­nen ME-uin­ti. Ylei­sen sar­jan kil­pai­lut pi­det­tin Ru­bin Ka­za­nin jal­ka­pal­lo­sta­di­o­nil­la siir­to­al­taas­sa ai­van oman kisa­paik­kam­me naa­pu­ris­sa.

Mas­ters-ki­so­jen näyt­tä­mö­nä oli Aqu­a­tic Pa­la­ce, joka on ra­ken­net­tu pari vuot­ta sit­ten Uni­ver­si­a­dei­hin. Hal­li­ko­ko­nai­suu­teen kuu­luu kak­si 10-ra­tais­ta 50 met­rin sisä­al­las­ta ja 33-met­ri­nen hyp­py- ja vesi­pal­lo­al­las. Tä­män li­säk­si vesi­pal­lo­pe­le­jä var­ten oli väli­ai­kai­ses­ti ra­ken­net­tu 33 met­rin al­las ja noin kilo­met­rin pääs­sä toi­nen uusi uin­ti­kes­kus. Myös sii­nä oli 10-ra­tai­nen 50 met­rin al­las. Näin ol­len al­las­ti­laa to­del­la­kin oli riit­tä­väs­ti: yh­teen­sä yli 200 met­riä 10-ra­tais­ta al­las­ti­laa ja li­säk­si vie­lä ylei­sen sar­jan kisa­paik­ka­na toi­mi­nut jal­ka­pal­lo­sta­di­o­nil­le ra­ken­net­tu komp­lek­si, joka pu­ret­tiin pika­vauh­tia jal­ka­pal­lo­pe­lien alta pois. Ai­noa ”mii­nus” ja huo­len­aihe oli wc-jär­jes­te­ly. Ves­so­ja oli uin­ti­kes­kuk­ses­sa vain muu­ta­ma, ei­vät­kä puku- ja pesu­ti­lat muu­ten­kaan ol­leet kum­moi­set. Täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa kaik­ki ulos­päin ja tv-lä­he­tyk­siin nä­ky­vät ti­lat oli­vat vii­mei­sen pääl­le kun­nos­sa, mut­ta mui­hin asi­oi­hin ei oltu pa­nos­tet­tu juu­ri lain­kaan. Kisa­pai­koil­la oli koko ajan il­mai­sek­si ja­os­sa kyl­miä vesi­pul­lo­ja.

MM-ki­sois­sa­han nor­maa­lis­ti ui­daan suu­ren osal­lis­tu­ja­mää­rän vuok­si koko ajan kah­des­sa al­taas­sa, nai­set ja mie­het vuo­rot­te­le­vat vuo­ro­päi­vi­nä eri al­tais­sa. Täl­lä ker­taa kaik­ki mies­ten ja nais­ten la­jit ui­tiin pie­nen kil­pai­li­ja­mää­rän vuok­si sa­mas­sa al­taas­sa. Tämä jär­ke­vä rat­kai­su ta­ka­si myös erin­o­mai­set ver­ryt­te­ly­mah­dol­li­suu­det myös ki­so­jen ai­ka­na toi­ses­sa 10-ra­tai­ses­sa 50 met­rin ataas­sa, joka oli sa­mas­sa ti­las­sa. Kisa-al­taan kans­sa ver­ryt­te­ly­al­taas­ta saat­toi myös koko ajan seu­ra­ta kisa-al­taan eriä ja tu­lok­sia isol­ta tu­los­tau­lul­ta.

Tur­va­jär­jes­te­lyt oli­vat to­del­la tar­kat, eikä kisa­ky­lään saa­nut vie­dä mit­tään omia eväi­tä eikä juo­mia, ho­tel­leil­la, kisa­ky­läs­sä ja uima­hal­leil­la lau­kut lä­pi­va­lais­tiin joka ker­ta ja ui­ma­rit me­ni­vät aina me­tal­lin­pal­jas­ti­mien läpi al­taal­le. Aqu­a­tic Pa­la­ce si­jait­si 8 km:n pääs­sä kau­pun­gin kes­kus­tas­ta. Kul­jim­me mat­kan tak­sil­la, joka mak­soi noin 2 eu­roa/suun­ta. Va­paa­eh­toi­sia nuo­ria oli toi­mit­si­joi­na kaik­ki­aan 2 500 ja he hoi­ti­vat hom­man­sa ys­tä­väl­li­ses­ti ja mal­lik­kaas­ti. Vie­lä pois­läh­ties­sä he oh­ja­si­vat ui­ma­rit len­to­ken­täl­lä oi­ke­aan jo­noon ja läh­tö­por­til­le asti.

Kisat päivä päivältä

Maa­nan­tai 9.8. oli en­sim­mäi­nen kisa­päi­vä, jol­loin ui­tiin pit­kät mat­kat eli Spee­don ui­ma­rei­den urak­ka al­koi va­paa­päi­väl­lä. Heti maa­nan­tai­na teh­tiin muu­ta­mia ME-ai­ko­ja 800 met­rin va­paa­uin­nis­sa:

Tiis­tai­na pääs­tiin vii­mein tosi­toi­miin myös Spee­do­jen osal­ta. Tom­my Rund­gren tuli pai­kal­le yö­len­nol­la lä­hes suo­raan Eu­ros­por­tin se­los­tus­ko­pis­ta ja kau­hoi­kin muu­ta­man tun­nin yö­u­nien jäl­keen hie­nos­ti prons­sil­le 45-49 sar­jas­sa huo­li­mat­ta ke­vään olka­pää­leik­kauk­ses­ta ajal­la 56,22 jää­den ho­pe­as­ta vain 0,07 se­kun­tia. Aika oli taus­tat huo­mi­oi­den tyy­dyt­tä­vä, kos­ka hän ei ol­lut pys­ty­nyt esi­mer­kik­si start­te­ja ko­kei­le­maan ol­len­kaan. La­jin voit­ti olym­pi­a­ui­ma­ri Ve­nä­jän Vla­di­mir Pred­kin. Jan­ne Vir­ta­nen oli vii­des 50-54 sar­jas­sa sa­mas­sa la­jis­sa ajal­la 57,95 jää­den prons­sis­ta 0,08 se­kun­tia. Aika oli kym­me­nyk­sen huo­nom­pi kuin vii­me vuo­den Mot­re­a­lin MM-uin­neis­sa. MM-ki­so­jen ensi­ker­ta­lai­nen Lari Sir­ne­lä­kin kau­hoi hie­nos­to 30-34 sar­jas­sa uu­dek­si en­nä­tyk­sek­seen ajan 56,90 si­joit­tu­en si­jal­le 17 pa­ran­ta­en en­nä­tys­tään lä­hes se­kun­nin.

Tomp­pa pää­si myös en­sim­mäi­se­nä Spee­do­lai­se­na ko­ke­maan juh­la­vat pal­kin­to­jen­jako­se­re­mo­ni­at, jol­lai­sia ei mas­ters-ki­sois­sa ai­em­min ole näh­ty. Pal­kin­not ja­et­tiin noin 5 met­riä kor­ke­al­la suu­rel­la ko­rok­keel­la kisa-al­taal­la. Ki­sat oli­vat tie­tys­ti poik­ki pal­kin­to­jen­jaon ajan. Kaik­ki 3 pa­ras­ta sai­vat hie­no­jen mi­ta­lien li­säk­si kuk­ka­kim­put ja fan­faa­rit. Pal­kin­to­jen­jako ja mi­ta­li­kol­mi­kon tu­lok­set hei­jas­tet­tiin suu­rel­le scree­nil­le. Si­joil­le 4-10 pääs­seet sai­vat ha­kea mi­ta­lit ja dip­lo­mit kisa­toi­mis­tos­ta.

Päi­vän ME-no­tee­rauk­set oli­vat:

Kes­ki­viik­ko­na oh­jel­mas­sa oli sivu­laji eli 50m per­hos­ta, jos­sa Tom­my Rund­gren nap­pa­si nel­jän­nen si­jan 45-49 sar­jas­sa ajal­la 27,66 jää­den prons­sis­ta vain 0,13 se­kun­tia. Il­man rik­ko­nais­ta kaut­ta mi­ta­li oli­si ol­lut otet­ta­vis­sa. Jan­ne Vir­ta­nen oli 50-54 sar­jas­sa vii­des hei­koh­kol­la ajal­la 28,28. Vir­ta­sen aika oli 0,3s Mont­re­a­lin ai­kaa hei­kom­pi.

Kes­ki­vii­kon ME-ajat:

Tors­tai­na oh­jel­mas­sa oli yksi Spee­do­jen pää­mat­kois­ta 50m va­paa­uin­ti. Spee­do­jen ui­ma­rit nap­pa­si­vat­kin hie­nos­ti 2 prons­sia. Tom­my Rund­gren kau­hoi hie­nos­ti prons­sil­le 50m va­paa­uin­nis­sa 45-49 sar­jas­sa koh­tuul­li­sel­la ajal­la 25,22 ja Jan­ne Vir­ta­nen nap­pa­si prons­sia 50-54 sar­jas­sa PE-ajal­la 25,59. Mes­ta­ruu­det me­ni­vät Ve­nä­jän Pred­ki­nil­le ja Ete­lä-Af­ri­kan Cal­vin Moug­ha­nil­le. Lari Sir­ne­lä kau­hoi 30-34-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa ajan 25,97 si­joit­tu­mal­la 23:ksi jää­ty­ään hie­man en­nä­tyk­ses­tään. Aamu­yös­tä nel­jäl­tä pai­kal­le vies­te­jä var­ten tul­lut Tero Mat­ka­nie­mi ei ol­lut lain­kaan tyy­ty­väi­nen suo­ri­tuk­seen­sa 50m rin­ta­uin­nis­sa. Hän si­joit­tui si­jal­le 14. Päi­vän ME-ajat:

Perjan­tai oli pe­rin­tei­ses­ti rau­hoi­tet­tu vies­teil­le, jois­sa jouk­ku­eem­me oli aina ai­em­min si­joit­tu­nut mi­ta­leil­le ja ui­nut myös 15-20 ker­taa ME-ajan. Mas­ters-arvo­ki­sois­sa­han vies­tit ui­daan aina seu­ra­jouk­ku­eil­la. Täl­lä ker­taa tie­dos­sa oli, että mi­ta­li vaa­ti­si täy­del­lis­tä on­nis­tu­mis­ta kai­kil­ta ja jopa pien­tä ali­suo­rit­ta­mis­ta vas­tus­ta­jil­ta. Lo­pul­ta kol­men kär­ki oli­kin lii­an kova, sil­lä kah­den ve­nä­läi­sen useis­ta seu­rois­ta koo­tun jouk­ku­een li­säk­si myös tans­ka­lai­set oli­vat yh­dis­tä­neet voi­man­sa yh­dek­si seu­ra­jouk­ku­eek­si. Päi­väs­tä jäi kä­teen kak­si nel­jät­tä si­jaa ja Vir­ta­sen aloi­tus­o­suu­den PE sel­kä­uin­ti­o­suu­del­la 50-54 sar­jas­sa 29,97. Myös Sir­ne­lä ve­nyi vies­tis­sä hie­nos­ti si­vu­ten omaa en­nä­tys­tään va­paa­uin­ti­vies­tin avaus­o­suu­del­la. Vies­teis­sä ui­tiin kaik­ki­aan pe­rä­ti 9 uut­ta ME-ai­kaa joh­tu­en pit­käl­ti tren­dis­tä, jos­sa use­at maat ovat yh­dis­tä­neet sa­maan seu­raan maan par­haat ui­ma­rit. Vir­tas­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta kaik­kien mui­den Spee­do­jen urak­ka oli ohi ja edes­sä oli koti­mat­ka.

Lau­an­tai­na vuo­ros­sa oli­kin 100m sel­kä­uin­ti, jos­sa Vir­ta­nen ui seu­ran his­to­ri­an en­sim­mäi­sen MM-kul­lan hie­man yl­lät­tä­väs­sä la­jis­sa. MM-kul­ta ir­to­si uu­del­la PE-ajal­la 1.07,16 (31.58). En­ti­nen PE pa­ra­ni yli 4 se­kun­tia. Täs­sä la­jis­sa maa­il­man hui­puis­ta puut­tui muu­ta­ma ui­ma­ri ja kul­ta ir­to­si sen vuok­si suh­teel­li­sen hei­kol­la ajal­la. Lii­an ko­van aloi­tuk­sen vuok­si vii­mei­nen 25m kes­ti ai­van lii­an kau­an ja ke­rä­si ha­pot, jot­ka ei­vät 45min ja 1500m lop­pu­ver­ryt­te­lyn­kään jäl­keen ko­ko­naan pois­tu­neet kro­pas­ta.

Lau­an­tain ME-ajat:

Vii­mei­se­nä kisa­päi­vä­nä suu­nun­tai­na ver­ryt­te­ly al­koi jo klo 6.45, jol­loin oh­jel­mas­sa oli 50 met­riä sel­kä­uin­tia heti ai­kai­sin aa­mus­ta. Vir­ta­nen nap­pa­si toi­sen MM-kul­lan 50 m:n sel­kä­uin­nis­sa. MM-kul­ta ir­to­si ajal­la 30,13. Aika oli 0,2 se­kun­tia pa­rem­pi kuin vuot­ta ai­em­min Mont­re­a­lis­sa, mut­ta 0,16 s vies­tin aloi­tus­ai­kaa hei­kom­pi. Vii­mei­se­nä kisa­päi­vä­nä ei enää ME-ai­ko­ja teh­tail­tu.

Summa Summarum

Spee­dot saa­lis­ti­vat ki­sois­ta siis kaik­ki­aan 2 kul­taa ja 3 prons­sia sekä 3 nel­jät­tä si­jaa, mikä oli var­mas­ti enem­män kuin odo­tet­tiin. Huo­mi­oi­ta­va kui­ten­kin on, että pai­kal­la ei ihan kaik­ki maa­il­man hui­put ol­leet. Lon­toon EM-ki­sois­sa ensi vuo­den tou­ko­kuus­sa on­kin pys­tyt­tä­vä ko­vem­piin tu­lok­siin. Lon­too­seen Spee­dois­ta on­kin läh­dös­sä suu­rem­pi jouk­kue ja toi­vot­ta­vas­ti ai­na­kin kak­si ko­vaa vies­ti­jouk­ku­et­ta.

Jär­jes­tä­jien leh­dis­tö­ku­via näh­tä­vis­sä osoit­tees­sa: http://mas­ters­ka­zan2015.mic­rop­lus­ti­ming.com/swim­ming/in­dex_web.php

Kaik­ki tu­lok­set: http://mas­ters­ka­zan2015.mic­rop­lus­ti­ming.com/swim­ming/in­dex_web.php

“Tur­va­jär­jes­te­lyt oli­vat to­del­la tar­kat, eikä kisa­ky­lään saa­nut vie­dä mit­tään omia eväi­tä.”

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015