Tero Matkaniemi

Järvenpää

Tero Mat­ka­nie­mi on syn­ty­nyt Ii­sal­mes­sa 31.5.1972 ja asuu Jär­ven­pääs­sä. Hä­nen isän­sä on Vei­jo Mat­ka­nie­mi (syn­ty­nyt Ii­sal­mes­sa vuon­na 1941) ja äi­tin­sä Eli­na Mat­ka­nie­mi (omaa su­ku­aan Ko­mu­lai­nen, syn­ty­nyt Son­ka­jär­vel­lä vuon­na 1941).

Mat­ka­nie­men puo­li­so on fi­lo­so­fi­an mais­te­ri (Hel­sin­gin yli­o­pis­to) Rii­na Mat­ka­nie­mi (omaa su­ku­aan Ko­po­nen, syn­ty­nyt Ii­sal­mes­sa vuon­na 1981). Tero Mat­ka­nie­men lap­set ovat Res­sun lu­ki­on opis­ke­li­ja Vil­ja­mi Mat­ka­nie­mi (syn­ty­nyt Kou­vo­las­sa vuon­na 2006) ja kou­lu­lai­set Vie­na Mat­ka­nie­mi (syn­ty­nyt Lah­des­sa vuon­na 2010), Art­tu­ri Mat­ka­nie­mi (syn­ty­nyt Lah­des­sa vuon­na 2012), Hil­ja Mat­ka­nie­mi (syn­ty­nyt Jär­ven­pääs­sä vuon­na 2015) ja Il­ma­ri Mat­ka­nie­mi (syn­ty­nyt Jär­ven­pääs­sä vuon­na 2018).

Tero Mat­ka­nie­men isänisä oli Ro­bert Mat­ka­nie­mi (nimi en­nen vuot­ta 1921 Pro­hor Ti­miev, syn­ty­nyt Ma­ja­va­lah­des­sa Vie­nan Kar­ja­las­sa vuon­na 1904) ja isän­äiti Anna-Ma­ria Mat­ka­nie­mi (omaa su­ku­aan Kiis­ki­nen, syn­ty­nyt Ii­sal­mes­sa vuon­na 1902). Mat­ka­nie­men äi­din­isä oli Vil­jo Ko­mu­lai­nen (syn­ty­nyt Son­ka­jär­vel­lä vuon­na 1911) ja äi­din­äiti Aini Ko­mu­lai­nen (omaa su­ku­aan Hut­tu­nen, syn­ty­nyt Son­ka­jär­vel­lä vuon­na 1917).

Työ

Ny­kyi­ses­sä työs­sään Lah­den ly­se­on reh­to­ri­na Mat­ka­nie­mi aloit­ti 1. elo­kuu­ta 2015. Lah­den ly­se­os­sa on yleis- ja ai­kuis­lin­jan li­säk­si ur­hei­lun sekä luon­non­tie­tei­den, ma­te­ma­tii­kan ja tek­no­lo­gi­an val­ta­kun­nal­li­set eri­tyis­teh­tä­vät. Vuo­si­na 2012–2015 Mat­ka­nie­mi työs­ken­te­li Hel­sin­gin uusi yh­teis­kou­lu Oy:n reh­to­ri­na, osa­ke­yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja sää­ti­ön asia­mie­he­nä. Mat­ka­nie­mi toi­mi vuo­si­na 2007–2012 Lah­den ly­se­on lu­ki­on reh­to­ri­na. Mat­ka­nie­mi oli vuo­si­na 2004–2007 Kuu­san­kos­ken lu­ki­oi­den (Kuu­saan lu­kio ja Voik­kaan lu­kio) reh­to­ri­na. Lu­ki­on reh­to­ri­na Mat­ka­nie­mi aloit­ti Män­ty­har­jun lu­ki­os­sa vuo­si­na 2002–2004. Vuo­si­na 1999–2002 Mat­ka­nie­mi oli his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin leh­to­ri­na Kuop­pa­kan­kaan ylä­as­teel­la Var­kau­des­sa.

Opinnot

Mat­ka­nie­mi väit­te­li fi­lo­so­fi­an toh­to­rik­si Suo­men his­to­ri­an alal­ta Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta vuon­na 2011. Hän val­mis­tui fi­lo­so­fi­an li­sen­si­aa­tik­si Joen­suun yli­o­pis­tos­ta vuon­na 2004. Joh­ta­mis­tai­don eri­kois­am­mat­ti­tut­kin­non Mat­ka­nie­mi suo­rit­ti vuon­na 2004. Mat­ka­nie­mi suo­rit­ti ope­tus­hal­lin­non tut­kin­non vuon­na 2000. Hän val­mis­tui fi­lo­so­fi­an mais­te­rik­si Joen­suun yli­o­pis­tos­ta vuon­na 1999. Mat­ka­nie­mi suort­ti yli­op­pi­las­tut­kin­non Ii­sal­men ly­se­os­sa ke­vääl­lä 1991. Pe­rus­kou­lua Mat­ka­nie­mi kävi Ii­sal­mes­sa Ju­ha­ni Ahon ylä­as­teel­la vuo­si­na 1985–1988 ja Kes­kus­tan ala-as­teel­la vuo­si­na 1979–1985.

Kirjallinen tuotanto
 1. 2025: Tu­los­sa: Ar­tik­ke­li vii­pu­ri­lai­ses­ta uin­nis­ta.
 2. 2024: Tu­los­sa: kir­ja-ar­vos­te­lu.
 3. 2023: Ui­ma­rius su­vun pe­rin­tö­nä. Te­ok­ses­sa Yk­si­löt ja yh­tei­söt, s. 233–260. Jufo1. Ver­tais­ar­vi­oi­tu. Suo­men ur­hei­lu­his­to­ri­al­li­nen seu­ra, SUHS.
 4. 2023: Sini­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku – Ant­ti Kas­vi­on 50-vuo­tis­juh­la­jul­kai­su. 432 si­vua. Toi­mit­ta­nut Tero Mat­ka­nie­mi. Spee­do Mas­ters Fin­land ry.
 5. 2023: Sini­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku jat­kuu, s. 394–399. Te­ok­ses­sa Sin­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku – Ant­ti Kas­vi­on 50-vuo­tis­juh­la­jul­kai­su. Yh­des­sä Jan­ne Vir­ta­sen ja Tom­my Rund­gre­nin kans­sa.
 6. 2023: Suo­men uin­ti­ur­hei­lun muu­tok­set, s. 130–173. Te­ok­ses­sa Sini­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku – Ant­ti Kas­vi­on 50-vuo­tis­juh­la­jul­kai­su.
 7. 2023: Ver­hon ta­kaa Ant­ti Kas­vio, s. 12–15. Te­ok­ses­sa Sini­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku – Ant­ti Kas­vi­on 50-vuo­tis­juh­la­jul­kai­su.
 8. 2023: Ant­ti Kas­vio – mies täyn­nä suo­ri­tus­ky­kyä, s. 18–94. Te­ok­ses­sa Sini­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku – Ant­ti Kas­vi­on 50-vuo­tis­juh­la­jul­kai­su.
 9. 2023: Uin­tia Tu­rus­sa, s. 381. Kai­na­lo­ar­tik­ke­li te­ok­ses­sa Sini­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku – Ant­ti Kas­vi­on 50-vuo­tis­juh­la­jul­kai­su.
 10. 2023: Olim­me siel­lä me­kin, s. 349. Kai­na­lo­ar­tik­ke­li te­ok­ses­sa Sini­val­kois­ten Spee­do­jen voit­to­kul­ku – Ant­ti Kas­vi­on 50-vuo­tis­juh­la­jul­kai­su.
 11. 2023: Ar­vos­tet­tu uin­ti­val­men­ta­ja, Ola­vi Leh­ti­sen muis­to­kir­joi­tus. Hel­sin­gin Sa­no­mat, 31.7.2023.
 12. 2022: Lii­kun­ta­his­to­ria elä­män­ta­pa­na. Muis­tel­ma te­ok­ses­sa Suo­men ur­hei­lu­his­to­ri­al­li­nen seu­ra 30 vuot­ta, s. 160–169. Suo­men ur­hei­lu­his­to­ri­al­li­nen seu­ra (SUHS).
 13. 2022: Lint­saa­mi­ses­ta poi­ki uusi har­ras­tus. Muis­tel­ma te­ok­ses­sa Avan­to­uin­ti­seu­ra Joen­suun Jää­kar­hut – his­to­ria 1989–2020, s. 36–37. Joen­suun Jää­kar­hut ry.
 14. 2021: Sel­viy­ty­jät – ui­ma­rei­den elä­män­koh­ta­loi­ta (Kai Ha­gel­berg, Au­lis Käh­kö­nen, Urpo Sirén). Ko­koo­ma­teos. 88 s. Spee­do Mas­ters Fin­land ry.
 15. 2021: Poi­ka­kou­lus­ta pon­nis­ta­en – muis­to­ja Lah­den ly­se­os­ta vuo­sil­ta 1921–2021. Ko­koo­ma­te­ok­sen toi­mi­tus­työ yh­des­sä Heik­ki Ko­lu­sen ja Rei­jo Nik­ki­sen kans­sa. Lah­den ly­seo ja Lah­den Ly­se­on Se­ni­o­rit ry. 676 s.
 16. 2021: Arvi Sa­vo­lai­nen – Ur­hei­lu­lu­ki­os­ta olym­pi­a­mols­keil­le. Te­ok­ses­sa Poi­ka­kou­lus­ta pon­nis­ta­en – muis­to­ja Lah­den ly­se­os­ta 1921–2021, s. 298–305. Lah­den ly­seo ja Lah­den Ly­se­on Se­ni­o­rit ry.
 17. 2021: Kun­ni­a­kas ly­se­o­lai­suus elää ja voi hy­vin. Te­ok­ses­sa Poi­ka­kou­lus­ta pon­nis­ta­en – muis­to­ja Lah­den ly­se­os­ta 1921–2021, s. 298–305. Lah­den ly­seo ja Lah­den Ly­se­on Se­ni­o­rit ry.
 18. 2021: Huo­mis­päi­vän op­pia vah­val­la pe­rin­teel­lä. Te­ok­ses­sa Poi­ka­kou­lus­ta pon­nis­ta­en – muis­to­ja Lah­den ly­se­os­ta 1921–2021, s. 645–646. Lah­den ly­seo ja Lah­den Ly­se­on Se­ni­o­rit ry.
 19. 2020: Re­vii­ri­kiis­to­ja kuo­pi­o­lai­ses­sa kan­sa­lais­toi­min­ta­uin­nis­sa (ref.) Te­ok­ses­sa Ur­hei­lun krii­se­jä, s. 12. Suo­men ur­hei­lu­his­to­ri­al­li­nen seu­ra, SUHS.
 20. 2019: Urpo Sirén – työ­läi­sui­ma­riu­den toi­nen puo­li (ref.) Te­ok­ses­sa Tarkk´am­pu­jia ja ter­vei­tä ih­mi­siä, s. 89–105. SUHS.
 21. 2018: Mat­ti Ho­lo­pai­nen – kuo­pi­o­lai­sen työ­läis­uin­nin ra­ken­ta­ja. Te­ok­ses­sa Uu­dis­rai­vaa­ja tai­pa­leel­la, Arto Ne­va­lan 60-vuo­tis­juh­la­te­os, s. 151–167.
 22. 2017: Huip­pu-ur­hei­li­jan ura­ta­ri­na. Maa­rit Sih­vo­sen ja Sir­pa Aho­la-Lau­ri­lan te­ok­ses­sa Ve­den voi­mal­la – olym­pia-al­taas­ta Si­pe­ri­aan, s. 7–9.
 23. 2017: Työ­läis­uin­nin muut­tu­vat muo­dot – Kuo­pi­on Työ­väen Ui­ma­rit 1966–2012, 91 s. KUTU Tri­ath­lon ry.
 24. 2017: Hel­vi Kivi­mäki (seu­ra-ak­tii­vi, nais­voi­mis­te­lu­oh­jaa­ja ja -tuo­ma­ri). Te­ok­ses­sa Ur­hei­lu­vai­kut­ta­jat-verk­ko­jul­kai­su, 2 si­vua. SUHS.
 25. 2017: Mik­ko Lai­ne (TUL:n uin­ti­ur­hei­lu­joh­ta­ja, val­men­ta­ja ja jär­jes­tö­ak­tii­vi). Te­ok­ses­sa Ur­hei­lu­vai­kut­ta­jat-verk­ko­jul­kai­su, 2 si­vua. SUHS.
 26. 2017: Jöns Lind­quist (uin­ti­val­men­ta­ja ja uin­nin jär­jes­tö­vai­kut­ta­ja). Te­ok­ses­sa Ur­hei­lu­vai­kut­ta­jat-verk­ko­jul­kai­su, 2 si­vua. SUHS.
 27. 2017: Vil­ho Suih­ko (sou­tu­val­men­ta­ja, lii­kun­ta­kas­vat­ta­ja, jär­jes­tö­ak­tii­vi). Te­ok­ses­sa Ur­hei­lu­vai­kut­ta­jat-verk­ko­jul­kai­su, 2 si­vua. SUHS.
 28. 2016: Au­lis Käh­kö­nen – pula-ajas­ta olym­pi­an al­tai­siin (ref.) Te­ok­ses­sa Las­tu­ja, s. 139–158.  SUHS.
 29. 2015: Töö­lös­tä ras­kaan sar­jan ur­hei­lu­vai­kut­ta­jak­si. Uin­ti-leh­ti nro 3/38 2015, s. 40–41.
 30. 2015: Kai Ha­gel­berg – Töö­lön jen­gis­tä ur­hei­lu­vai­kut­ta­jak­si (ref.) Te­ok­ses­sa Ur­hei­lun toi­nen puo­li, s. 205–222. SUHS.
 31. 2011: Kun­ni­a­kas oppi­kou­lu­pe­rin­ne elää. Jul­kai­sus­sa Lah­den ly­seo 1921–2011, juh­la­leh­ti, s. 2. Lah­den ly­seo.
 32. 2010: Kuo­pi­o­lai­nen uin­ti pai­kal­li­se­na ja kan­sal­li­se­na kan­sa­lais­toi­min­nan il­mi­ö­nä, 248 s. Suo­men his­to­ri­an väi­tös­kir­ja. Itä-Suo­men yli­o­pis­to.
 33. 2009: Lah­den ly­se­on luja vas­tus. Suo­men ur­hei­lu­his­to­ri­al­li­nen seu­ra. Te­ok­ses­sa Sel­kä­puo­lel­ta, s. 73–86. Jou­ko Kau­ran­teen, Heik­ki Ko­lu­sen ja Mart­ti K. Leh­don kans­sa. SUHS. Myös te­ok­ses­sa Poi­ka­kou­lus­ta pon­nis­ta­en – muis­to­ja Lah­den ly­se­os­ta 1921–2021. Lah­den ly­seo ja Lah­den Ly­se­on Se­ni­o­rit ry.
 34. 2009: Mitä vi­kaa vä­sy­mi­ses­sä? Mie­li­pide­kir­joi­tus. Fil. toh­to­ri Erk­ki Val­le­niuk­sen kans­sa. Hel­sin­gin Sa­no­mat 28.4.2009.
 35. 2007: Joen­suu-Kuo­pio-uin­ti­ot­te­lut oli­vat täh­ti­het­kiä. Te­ok­ses­sa Van­hat mes­ta­rit, s. 113–123. SUHS. Myös te­ok­ses­sa Joen­suun Uima­seu­ra 100 vuot­ta, s. 65–75. Joen­suun Uima­seu­ra ry.
 36. 2006: Ikään kuin kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä oli­si peli. Mie­li­pide­kir­joi­tus. Fil. toh­to­ri Erk­ki Val­le­niuk­sen kans­sa. Hel­sin­gin Sa­no­mat 15.11.2006.
 37. 2006: Ui­mi­ses­ta pin­taa sy­vem­mäl­tä. Kir­jal­li­suus­ar­vi­oin­ti, s. 95–96. Lii­kun­ta ja tie­de 6/2006.
 38. 2006: Vi­rik­kei­tä uin­ti­kult­tuu­rin tut­ki­joil­le. Kir­jal­li­suus­ar­vi­oin­ti, s. 50–51. Lii­kun­ta ja tie­de 2/2006.
 39. 2006: Uima­huo­nei­ta ja kroo­lin läis­ket­tä Kuu­san­kos­kel­la. Te­ok­ses­sa Alus­sa oli vesi, s. 13–30, 263–264. Kim­mo Sep­pä­sen kans­sa. SUHS.
 40. 2005: ”… ve­teen sil­lä ta­val­la ma­hal­leen” Pärs­käh­dyk­siä Kal­la­ve­den kau­pun­gis­ta. Te­ok­ses­sa Tai­det­ta ja teh­das­ur­hei­lua, s. 27–37, 288. SUHS.
 41. 2005: Laji­kult­tuu­rin läh­teil­lä – sata vuot­ta uima­seu­ra­toi­min­taa Kuo­pi­os­sa. Te­ok­ses­sa Lii­kun­nan mo­net kas­vot, s. 55–70. Poh­jois-Kar­ja­lan his­to­ri­al­li­nen yh­dis­tys.
 42. 2004: Ur­hei­lu­seu­ran toi­mi­jat, ti­lat ja ta­voit­teet. Kuo­pi­on Uima­seu­ra 1904–2004. Joen­suun yli­o­pis­to, JoY. Li­sen­si­aat­ti­tut­ki­mus. Sama teos: Kuo­pi­on Uima­seu­ran sata­vuo­ti­nen tai­val 1904–2004, 208 s. Kuo­pi­on Uima­seu­ra ry.
 43. 1999: Jär­jes­tö­kult­tuu­ris­ta kir­ja­vil­le ken­til­le: Kar­ja­lan työ­läis­ur­hei­lun mur­rok­sis­ta. Te­ok­ses­sa Ur­hei­lu kat­soo pei­liin, s. 187–190. SUHS.
 44. 1998: Kar­ja­lan työ­läis­ur­hei­lu muu­tok­ses­sa. Kar­ja­lai­nen 26.7.1998.
 45. 1998: TUL:n Kar­ja­lan pii­rin seu­ra­ken­tän muu­tok­set 1919–1998, 121 s. Joen­suun yli­o­pis­to.
Luottamustoimet

Suo­men Uima­lii­ton hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja työ- ja ta­lous­va­li­o­kun­nan jä­se­ne­nä Mat­ka­nie­mi vai­kut­ti vuo­si­na 2013–2015. Vaa­li­val­mis­te­lu­toi­mi­kun­nas­sa Mat­ka­nie­mi toi­mi vuon­na 2014. Uima­lii­ton hal­li­tuk­ses­sa Mat­ka­nie­mi työs­ken­te­li vuo­si­na 2012–2016. Mat­ka­nie­mi toi­mi uima­lii­ton ku­rin­pito­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­det 2017–2021. Mat­ka­nie­mi on toi­mi­nut Suo­men ur­hei­lu­his­to­ri­al­li­sen seu­ran hal­li­tuk­ses­sa vuo­si­na 2008–2012. Vuo­des­ta 2015 al­ka­en Mat­ka­nie­mi on ol­lut Päi­jät-Hä­meen ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an joh­to­ryh­män jä­sen. Mat­ka­nie­mi on toi­mi­nut lah­te­lai­sen Spee­do Mas­ters Fin­lan­din pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2013 al­ka­en. Mat­ka­nie­mi on yksi Spee­do Mas­ters Fin­land ry:n kol­mes­ta pe­rus­ta­ja­jä­se­nes­tä.

Uintiharrastus

Mat­ka­nie­men kil­pa­uin­ti­har­ras­tus al­koi Ii­sal­men Ui­ma­reis­sa vuon­na 1981 käy­dys­sä Ii­sal­mi–Ki­ris­hi-kau­pun­ki­ot­te­lus­sa. Vuon­na 1983 hän saa­vut­ti 11-vuo­ti­ai­den poi­kien Sini­viit­ta-prons­sia 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa. Mat­ka­nie­men ta­voit­teel­li­nen uin­ti­ura päät­tyi 18-vuo­ti­aa­na hei­nä­kuus­sa 1990, jol­loin hän ui Jy­väs­ky­läs­sä nuor­ten SM-ki­sois­sa SVUL:n (Suo­men Val­ta­kun­nan Ur­hei­lu­lii­ton) Poh­jois-Sa­von pii­rin ylei­sen sar­jan en­nä­tyk­sen 100 met­rin va­paa­uin­nis­sa vies­tin aloi­tus­o­suu­del­la ajal­la 54,94 (50 met­rin rata). Mat­ka­nie­men edus­ta­ma Kuo­pi­on Uima­seu­ran vies­ti­jouk­kue saa­vut­ti 18-vuo­ti­ai­den nuor­ten SM-prons­sia.

Mat­ka­nie­mi osal­lis­tui va­rus­mies­ai­ka­na uin­nin Suo­men hal­li­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin ja si­joit­tui kuu­den­nek­si 50 met­rin rin­ta­uin­nis­sa Kuo­pi­os­sa tam­mi­kuus­sa 1994. Kai­nuun Pri­kaa­tin ur­hei­lu­jouk­ku­een va­rus­mie­he­nä Mat­ka­nie­mi voit­ti So­ti­las­ur­hei­lu­lii­ton uin­ti­mes­ta­ruu­den Ou­lus­sa maa­lis­kuus­sa 1994 ja sai Suo­men Puo­lus­tus­voi­mien uin­nin suur­mes­ta­ri­mer­kin nu­me­rol­la 183.

Mat­ka­nie­mi aloit­ti mas­ters-uin­ti­har­ras­tuk­sen 35-vuo­ti­aa­na vuon­na 2007. Mat­ka­nie­mi on mas­ters-uin­nin Eu­roo­pan mes­ta­ri (Ca­diz 2009, Jal­ta 2011, Kranj 2018, Roo­ma 2022) ja maa­il­man­en­nä­tys­ui­ma­ri (Oulu 2009) Lah­den Ka­le­van ja Spee­do Mas­ters Fin­lan­din vies­ti­jouk­ku­eis­sa. Mat­ka­nie­mi on ui­nut 100 met­rin rin­ta­uin­nis­sa Poh­jois­mai­den mas­ters-en­nä­tyk­sen 41-vuo­ti­aa­na ajal­la 1.06,60 (25 met­rin rata, Tuu­su­la 2013). Mat­ka­nie­mi on ui­nut Suo­men mas­ters-en­nä­tyk­sen muun mu­as­sa 50 met­rin per­hos­uin­nis­sa 37-vuo­ti­aa­na ajal­la 25,49 (25 met­rin rata, Oulu 2009). Mat­ka­nie­mi on ui­nut 37-vuo­ti­aa­na 50 met­riä rin­ta­uin­tia ai­kaan 29,51 (25 met­rin rata, Oulu 2009). 50-vuo­ti­aa­na hän on ui­nut 100 met­riä rin­ta­uin­tia ai­kaan 1.10,53 (25 met­rin rata, Van­taa 2022) ja 50 met­riä rin­ta­uin­tia ai­kaan 31,86 (25 met­rin rata, Viim­si 2022).

Vuo­des­ta 2014 al­ka­en Mat­ka­nie­mi on edus­ta­nut Spee­do Mas­ters Fin­lan­dia. Ai­kai­sem­mat seu­rat oli­vat Lah­den Ka­le­va (2007–2013), Kuo­pi­on Uima­seu­ra (2004–2006), Mik­ke­lin Uima­seu­ra (2003), Var­kau­den Ui­ma­rit (1999–2002), Joen­suun Uima­seu­ra (1991–1995), Kuo­pi­on Uima­seu­ra (1990–1991) ja Ii­sal­men Ui­ma­rit (1980–1989, 1996–1998).

Mat­ka­nie­mi voit­ti 20 pe­räk­käis­tä avan­to­uin­nin Suo­men mes­ta­ruut­ta vuo­si­na 1996–2015. Hän osal­lis­tui SM-ki­soi­hin ja voit­ti mes­ta­ruu­den ki­so­jen pää­mat­kal­la 25 met­rin rin­ta­uin­nis­sa myös vuo­si­na 2017 ja 2023. Mat­ka­nie­mi on vii­sin­ker­tai­nen avan­to­uin­nin maa­il­man­mes­ta­ri Hel­sin­gis­tä (2000), Jy­väs­ky­läs­tä (2001), Muo­ni­os­ta (2004), Ou­lus­ta (2006) ja Jur­ma­las­ta (2012). Avan­to­uin­nis­sa Mat­ka­nie­mi on edus­ta­nut Joen­suun Jää­kar­hu­ja.

Huomionosoitukset

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myön­si Mat­ka­nie­mel­le Suo­men lii­kun­ta­kult­tuu­rin ja ur­hei­lun an­si­o­mi­ta­lin vuon­na 2016. Mat­ka­nie­mel­le myön­net­tiin Suo­men Uima­lii­ton an­si­o­merk­ki nu­me­ro 270. vuon­na 2018. Suo­men Uima­lii­ton kul­tai­sen pla­ke­tin Mat­ka­nie­mi sai vuon­na 2012. Joen­suun Jää­kar­hut myön­si Mat­ka­nie­mel­le Jää­kar­hu­mi­ta­lin (nu­me­ro 2.) vuon­na 2009.

“Mas­ters-ui­ma­ri­na ura ei ole jat­ku­vas­ti ol­lut nou­su­joh­teis­ta, eikä se ole ol­lut ta­voit­tee­na­kaan.  – Ee var­sin­kaan mit­tään tur­hia kilo­met­re­jä!”

SPEE­DO MAS­TERS FIN­LANDSuo­men suu­rin mas­ters-uin­ti­jul­kai­su - Spee­don ää­nen­kan­nat­ta­ja 6.1.2015